نمونه‌گیری دنباله‌ای جمعیت سن مادر Eurygaster integriceps (Het.: Scutelleridae)در مزارع گندم دیم شهرستان بروجرد

نویسندگان

چکیده

سن گندم، Eurygaster integriceps Puton، مهمترین آفت گندم و جو در اغلب نواحی تولید گندم و جو کشور از جمله استان لرستان است. این آفت زمستان را به صورت حشره‌ی کامل در کوه‌ها سپری نموده و در بهار سال بعد به مزارع گندم برمی‌گردد. بررسی توزیع فضایی سن مادر در مزارع گندم دیم، با استفاده از دو کادر 50 × 50 و 71/70 × 71/70 سانتی‌متر مربع (به ترتیب برابر 25/0 و 5/0 مترمربع) و انطباق آن با توزیع تجمعی، نشان داد که الگوی پراکنش آفت تجمعی می‌باشد. در این مطالعه، یک طرح نمونه‌گیری دنباله‌ای برای تخمین جمعیت سن مادر در مزارع گندم دیم با آستانه‌ی عمل 5/1 و سطح ایمن 05/1 عدد در مترمربع وK مشترک مجزا طی سال‌های 83 تا 84 طراحی و ارائه شد. هر یک از کادرها به طور مجزا به عنوان واحد نمونه‌گیری جهت تخمین جمعیت و تعیین توزیع فضایی جمعیت سن مادر مورد استفاده قرار گرفت. معادلات مربوط به خطوط تصمیم‌گیری برای کادرهای 25/0 و 5/0 مترمربع به ترتیب 62/7 ± x32/0y = و
44/7 ± x63/0y = بود. مطالعه‌ی منحنی‌هایOC وASN نشان داد، زمانی که تراکم جمعیت سن مادر پایین (کمتر از 22/0 در کادر کوچک و 44/0 در کادر بزرگ) و یا بالا (بیش از 45/0 در کادر کوچک و 89/0 در کادر بزرگ) باشد، در هر دو حالت تعداد نمونه‌ی نسبتاً کمی مورد نیاز است. اما در تراکم متوسط و در محدوده‌ی نقطه عطف منحنی OC (حدود 32/0 در کادر کوچک و 63/0 در کادر بزرگ) تعداد نمونه‌ی مورد نیاز بالا خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sequential sampling of overwintered sunn pest, Eurygaster integriceps (Het.: Scutelleridae) in rainfed wheat fields in Borujerd, Iran

نویسندگان [English]

  • A. A. Mohiseni
  • E. Soleymannejadian
  • Gh. Rajabi
  • M. S. Mossadegh
  • A. Pirhadi
چکیده [English]

The sunn pest, Eurygaster integriceps Puton, is the most important pest of wheat and barley in most wheat producing regions of Iran, including Lorestan province. The pest overwinters under bushes in mountains and returns to wheat fields in the next spring. Study of spatial distribution of overwintered sunn pest (OSP) in rainfed wheat fields using two quadrate sizes (50 × 50 cm2 = 0.25 m2 and 70.71 × 70.71 cm2 = 0.5 m2) and their conformity with negative binomial distribution, showed a dispersion pattern of aggregation. In this study, a sequential sampling plan (Wald’s method) was presented by use of 1.5 OSP/m2 as an action threshold and 1.05 OSP/m2 as the safety level, and estimating the common K (Kc) for the both sizes of quadrates in 2004 and 2005. Two sizes of quadrates were used as sample units to estimate densities and dispersion patterns of the pest populations. The decision lines, y = 0.32x ± 7.62 and
y = 0.63x ± 7.44 were calculated for 0.25 and 0.5 m2 quadrates, respectively. The operating characteristic (OC) and average sample number (ASN) curves indicated that low numbers of samples are required for control decision making when the population densities are either low (less than 0.22 and 0.44 OSP/q for small and large quadrates, respectively) or high (more than 0.45 and 0.89 OSP/q for small and large quadrates, respectively). However, the number of samples required will be high when the population density is nearly medium and at the point of inflection of OC curve (0.32 and 0.63 OSP/q for small and large quadrates, respectively).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Eurygaster integriceps
  • overwintered adult
  • quadrate
  • Rainfed wheat
  • Wald’s sequential sampling plan