ترجیح طعمهه‌ی (Orius albidipennis (Het.: Anthocoridae روی تریپس پیاز و کنه‌ی دو لکه‌ای در شرایط آزمایشگاهی

نویسندگان

چکیده

بررسی ترجیح طعمه‌ی سن شکارگرOrius albidipennis Reuter به کمک آزمون‌های نرخ شکارگری و ترجیح طعمه در قالب طرح کاملاً تصادفی و بدون جایگزینی گونه‌های خورده شده‌ی شکار در شرایط آزمایشگاهی (دمای 1 ± 25 درجه‌ی سانتی‌گراد، رطوبت 5 ± 65% و دوره‌ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) انجام پذیرفت. نتایج حاصل از تغذیه‌ی سن شکارگر ماده از لارو سن 2 تریپس پیاز و کنه‌ی دو لکه‌ای ماده‌ی کامل در آزمون نرخ شکارگری به‌ترتیب
46/1 ± 8/14 و 7/0 ± 20 ثبت گردید که بیانگر اختلاف معنی‌دار در سطح 5% بود. نتایج حاصل از تغذیه‌ی سن شکارگر ماده در آزمون ترجیح طعمه از لارو سن 2 تریپس پیاز 84/0 ± 4/8 و از کنه‌ی دو لکه‌ای ماده‌ی کامل 22/0 ± 4/4 بود. شاخص آلفای منلی (Manly) لارو سن 2 تریپس پیاز (شکار I) و کنه‌ی دو لکه‌ای ماده‌ی کامل (شکار II) به‌ترتیب برابر 09/0 ± 8/0 و 03/0 ± 2/0 بدست آمد که این شاخص بیانگر ترجیح لارو سن 2 تریپس پیاز نسبت به کنه‌ی دو لکه‌ای توسط سن شکارگر ماده بود. آزمون‌های نرخ شکارگری و ترجیح طعمه با شرایط یکسان برای سن نر شکارگر تکرار شد. در آزمون نرخ شکارگری، تغذیه‌ی سن نر از لارو سن 2 تریپس پیاز 58/1 ± 11 و کنه‌ی دو لکه‌ای ماده‌ی کامل 22/1 ± 12 بود که تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. در آزمون ترجیح طعمه، تغذیه‌ی سن نر شکارگر از لارو سن 2 تریپس پیاز 13/0 ± 3/3 و کنه‌ی دو لکه‌ای ماده‌ی کامل 17/0 ± 2/3 بود. در این آزمون آلفای منلی لارو سن 2 تریپس پیاز (شکار I) و کنه‌ی دو لکه‌ای ماده‌ی کامل (شکار II) به‌ترتیب 03/0 ± 52/0 و 05/0 ± 48/0 بدست آمد که نشان دهنده‌ی عدم ترجیح سن شکارگر نر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prey-preference of Orius albidipennis (Het.: Anthocoridae) on onion thrips and two-spotted spider mite under laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • A. A. Kosari
  • A. Kharazi-Pakdel
چکیده [English]

Prey-preference of the predatory bug, Orius albidipennis Reuter, with predation rate and prey-preference tests on the basis of completely randomized design (CRD) and without the replacement of consumed prey was examined under laboratory conditions (25 ± 1°C, 65 ± 5% RH and L16: D8 photoperiod). Results of the predation rate test indicated that the predation of the female predatory bug on the 2nd larvae of onion thrips and the female two-spotted spider mite was 14.8 ± 1.46 and 20 ± 0.7 respectively, showing a significant difference (P < 0.05) between them. In the prey-preference test, the preying of the female predatory bug on the 2nd larvae of onion thrips and the female two-spotted spider mite was 8.4 ± 0.84 and 4.4 ± 0.22 respectively. The Manly preferance index (α) of the 2nd larvae of onion thrips (prey I) and the female two-spotted spider mite (prey II) was 0.8 ± 0.09 and 0.2 ± 0.03 respectively, which demonstrated that the predatory bug more preferred the 2nd larvae of onion thrips than the two-spotted spider mite. Both tests were repeated for the male predatory bug in similar conditions. In the predation rate test, the results from the preying of the male predatory bug on the 2nd larvae of onion thrips and the female two-spotted spider mite was 11 ± 1.58 and 12 ± 1.22 respectively, showing no significant difference. In the prey-preference test, consumption of the male predatory bug from the 2nd larvae of onion thrips was 3.3 ± 0.13 and from the female two-spotted spider mite was 3.2 ± 0.17. In this experiment, the Manly preference index (α) of the 2nd larvae of onion thrips (prey I) and the female two-spotted spider mite (prey II) was 0.52 ± 0.03 and 0.48 ± 0.05 respectively. According to these data, the male predatory bug showed no preference for either prey species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Orius albidipennis
  • Thrips tabaci
  • Tetranychus urticae
  • prey
  • Preference