بررسی اثر کنه‌کشی اسانس پونه‌ی کوهی( Mentha longifolia (Lamiaceae روی کنه‌ی واروا،( Varroa destructor (Acari: Varroidae و تأثیر آن بر زنبور عسل اروپایی( Apis mellifera (Hym.: Apidae

نویسندگان

چکیده

کنه‌ی واروا، Varroa destructor Anderson & Trueman، یکی از مهم‌ترین آفات زنبور عسل اروپایی،
Apis mellifera L.، در سرتاسر جهان می‌باشد که با تغذیه از همولنف مراحل مختلف رشدی زنبور عسل و همچنین انتقال عوامل بیماری‌زای ویروسی، خسارت اقتصادی بالایی را به صنعت زنبورداری وارد می‌کند. در طی سال‌های اخیر، استفاده از آفت‌کش‌های شیمیایی به منظور کنترل کنه‌ی واروا منجر به ایجاد مقاومت در این آفت و آلودگی محصولات کندو شده است. لذا موضوع تحقیق حاضر بررسی میزان سمیت تنفسی اسانس پونه‌ی کوهی Mentha longifolia L. بر کنه‌ی واروا و زنبور عسل می‌باشد. بدین منظور کنه‌های بالغ ماده در شرایط اتاق رشد، با دمای 1 ± 25 درجه‌ی سلسیوس، ‌رطوبت نسبی 5 ± 40 درصد و تاریکی به مدت 10 ساعت با غلظت‌های مختلف اسانس مورد مطالعه (از 5/0 تا 75/3 میکرولیتر بر لیتر هوا) تیمار شدند. همچنین زنبورهای عسل کارگر در شرایط انکوباتور (دمای 32 درجه‌ی سلسیوس و رطوبت نسبی 50-45 درصد و تاریکی به مدت 10 ساعت) تحت تأثیر غلظت‌های مختلف اسانس پونه‌ی کوهی (از 62/0 تا 25/6 میکرولیتر بر لیتر هوا) قرار گرفتند. همه‌ی تیمارها در 4 تکرار طراحی شدند. تعداد افراد مرده و زنده برای هر تکرار پس از شروع اسانس‌دهی و هر یک ساعت یک‌بار شمارش شد. نتایج نشان داد که میزان مرگ و میر کنه‌ی واروا و زنبور عسل با افزایش غلظت و زمان اسانس‌دهی افزایش پیدا کرده است. میزان LC50 برای کنه‌ی واروا، 9 و 10 ساعت پس از شروع اسانس‌دهی، به‌ترتیب 05/2 و 65/1 میکرولیتر بر لیتر هوا محاسبه شد؛ درحالی‌که، میزان LC50 در مورد زنبور عسل در طی 9 و 10 ساعت پس از اسانس‌دهی به‌ترتیب 08/5 و 76/4 میکرولیتر بر لیتر هوا بود که نشان‌دهنده‌ی حساسیت بیشتر کنه‌ی واروا به اسانس پونه‌ی کوهی در مقایسه با زنبور عسل اروپائی است. بنابر‌این، لازم است تحقیقات بیشتری برای تنظیم غلظت و مدت زمان اسانس‌دهی پونه‌ی کوهی صورت گیرد تا بتوان از آن در برنامه‌های کنترل کنه‌ی واروا در زنبورستان‌ها استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Acaricidal activity of essential oil from Mentha longifolia (Lamiaceae) against Varroa destructor (Acari: Varroidae) and its effect on Apis mellifera (Hym.: Apidae)

نویسندگان [English]

  • V. Ghasemi
  • S. Moharramipour
  • G. H. Tahmasbi
چکیده [English]

Varroa destructor Anderson & Trueman is one of the most important pests of Apis mellifera L. world widely. It causes great economic loss to the beekeeping industry through feeding on various developmental stages of bees and by transmission of pathogenic viral agents. Recently, application of chemical pesticides has led to the occurrence of mite resistance and contamination of hive products. Therefore, the objective of the current study is to evaluate fumigant toxicity of essential oil from Mentha longifolia L. against varroa mite and honey bee. Adult females of varroa mites were treated with different concentrations of essential oil (from 0.5 to 3.75 µl/l air) at 25°C and 40% RH in darkness for 10 h. Also, worker honey bees were exposed to concentrations of essential oil (from 0.62 to 6.25 µl/l air) in incubator set at 32°C and 45 - 50% RH in dark for 10 h. All experiments were conducted with four replications. The number of dead and live treated animals was counted each hour from commencement of exposure. Results showed that the mortality was increased as concentration and exposure time of the oil increased. Estimated LC50 value of M. longifolia treated on V. destructor 9 and 10 h after exposure was 2.05 and 1.65 µl/l air, respectively. However, LC50 values of the oil on A. mellifera at the same exposure times were 5.08 and 4.76 µl/l air, respectively. These findings indicate that varroa mite is more susceptible than A. mellifera. Therefore, more comprehensive experiments are necessary to find appropriate concentration and exposure time of M. longifolia essential oil in varroa mite control programs in apiaries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Varroa destructor
  • Mentha longifolia
  • fumigant toxicity
  • Apis mellifera