شناسایی و شمارش تفرقی و کل همو‌سیت‌های لارو پروانه‌ی سفید اشجار، (Hyphantria cunea (Lep.: Arctiidae، و برگ‌خوار توت،( Glyphodes pyloalis (Lep.: Crambidae، و بررسی تأثیر هورمون جوانی I روی این سلول‌ها

نویسندگان

چکیده

سلول‌های خونی ‌دو بال‌پولک‌دار به نام‌های Hyphantria cunea (Drury) و Glyphodes pyloalis Walker به وسیله‌ی میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفت. از هر گونه، 6 نوع هموسیت بر اساس توصیف منابع شناسایی شد که عبارتند از: پروهموسیت، پلاسماتوسیت، گرانولوسیت، ائونوسیت، اسفرولوسیت و آدیپوهموسیت. هموسیت‌ها در برگ‌خوار توت کوچک‌تر از هموسیت‌های پروانه‌ی سفید اشجار بوده و این تفاوت‌ها به‌ویژه در پروهموسیت‌ها و اسفرولوسیت‌ها از وضوح بیشتری بر‌خوردار بود‌. شمارش تفرقی هموسیت‌ها نشان داد که گرانولوسیت و پلاسماتو‌سیت در هر دو گونه از فراوان‌ترین سلول‌ها بودند که به‌ترتیب 27 و 23 درصد برای برگ‌خوار توت و 28 و 36 درصد برای پروانه‌ی سفید اشجار محاسبه شد. شمارش کل هموسیت‌ها نیز مورد بررسی قرار گرفت که در لارو برگ‌خوار توت 081/0 ± 1800 و در لارو پروانه‌ی سفید اشجار‌ 413 ± 03/3013 سلول/میلی‌متر مکعب خون‌ بود. هورمون جوانی I (JH I) در غلظت 004/0 میکرولیتر به ازای هر لارو، ضمن ایجاد تغیرات ساختاری در دو سلول مهم یعنی پلاسماتوسیت‌ها و گرانولوسیت‌ها، کاهش معنی‌داری در شمارش آن‌ها نسبت به شاهد ایجاد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification, differential and total count on haemocytes of Hyphantria cunea (Lep.: Arctiidae) and Glyphodes pyloalis (Lep.: Crambidae), and investigation on the effect of juvenile hormone I on these cells

نویسندگان [English]

  • I. Zibaee
  • J. Jalali Sendi
چکیده [English]

Haemocytes of two lepidoptrans Hyphantria cunea (Drury) and Glyphodes pyloalis Walker were studied using light microscopy. Based on available literature, six types of haemocytes were recognized of each species: prohaemocyte, plasmatocyte, granulocyte, oenocyte, spherulocyte and adipohaemocyte. In general, haemocytes in G. pyloalis were smaller than those of H. cunea. This difference were quiet obvious in prohaemocytes and spherulocytes. Differential haemocyte counts showed the granulocytes and plasmatocytes to be the most abundant haemocytes and were recorded 27 and 23 percent for G. pyloalis, and also 28 and 36 percent for H. cunea, respectively. Total haemocyte count were also worked out that was 1800 ± 0.081 cells/mm3 for G. pyloalis and 3013.3 ± 413 cells/mm3 for H. cunea. While bringing about major structural changes to important cell types i.e. plasmatocytes and granulocytes, the juvenile hormone I (JH I) in 0.004 μL/Larva on topical application induced significant changes in total and differential counts compared to controls.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hyphantria cunea
  • Glyphodes pyloalis
  • Lepidoptera
  • haemocytes
  • juvenile hormone