ترجیح طعمه‌ای مگس شکارگر Dip.: Syrphidae) Eupeodes corollae) روی پوره‌های سنین مختلف شته‌ی( Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae

نویسندگان

چکیده

ترجیح طعمه‌ای لاروهای سن دوم و سوم مگس Eupeodes corollae Fabricius نسبت به پوره‌های سنین مختلف شته‌ی مومی کلم، Brevicoryne brassicae (L.)، در دو حالت انتخابی و غیرانتخابی در دمای 2 ± 25 درجه‌ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دوره‌ی نوری 16 ساعت روشنایی به 8 ساعت تاریکی بررسی شد. در شرایط غیرانتخابی، از هر مرحله‌ی زندگی شته (سنین پورگی یک تا چهار) به‌صورت جداگانه 40 فرد و در شرایط انتخابی در هر تکرار 10 فرد از هر مرحله انتخاب شد. بر اساس نتایج حاصله، در شرایط غیرانتخابی بین میزان تغذیه‌ی لاروهای سن دوم و سوم مگس
E. corollae از سنین پورگی یک تا سه شته‌ی مومی کلم تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. میزان تغذیه‌ی لاروهای سنین دوم و سوم به‌ترتیب از پوره‌های سن اول و سن دوم شته‌ی مومی کلم با میانگین 61/2 ± 00/25 و 58/0 ± 2/38 شته در روز مشاهده شد. در شرایط انتخابی، بیش‌ترین میزان تغذیه‌ی لاروهای سنین دوم از پوره‌های سن سه با میانگین 84/0 ± 00/5 شته در روز بود. ولی بین میزان تغذیه‌ی لارو سن سوم روی سنین مختلف پورگی شته تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد. تغییر در ترجیح لاروهای سن سوم در ارتباط با تراکم‌های متفاوت سنین مختلف پورگی (نسبت‌های 50:10، 40:20، 30:30، 20:40 و 10:50 پوره‌ی سن دو: پوره‌ی سن سه) بررسی شد و نتایج حاصله نشان داد که تراکم‌های مختلف تأثیری در میزان ترجیح لاروهای سن سوم نداشت. در شرایط انتخابی، لاروهای سن دوم مگس پوره‌های سن سوم را ترجیح می‌دهند ولی لاروهای سن سوم در شرایط متفاوت نیز ترجیحی نسبت به سنین مختلف از خود نشان نمی‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prey preference of Eupeodes corollae (Dip.: Syrphidae) on different nymphal instars of Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae)

نویسندگان [English]

  • F. Jalilian
  • A. A. Zamani
  • N. Moeeny Naghadeh
  • M. Arabian
چکیده [English]

The prey stage preferences of the second and third instar larvae of syrphid fly species Eupeodes corollae (Fabricius) on different nymphal instars of Brevicoryne brassicae (L.) were studied in no-choice and choice conditions (25 ± 2°C, 65 ± 5% R.H. and 16L: 8D photoperiod). In no-choice test, the second and third instar larvae of E. corollae were separately supplied with a total of 40 nymphal instars of B. brassicae. In choice test, 10 nymphs from all nymphal stages of B. brassicae were simultaneously offered to the second and third instar larvae of E. corollae. In no-choice test, the highest larval feeding of the second (25.00 ± 2.61) and third (38.2 ± 0.58) instar larvae of E. corollae were observed on the first and second nymphal instars of B. brassicae, respectively. However, there were not significant differences in their feeding behavior on the first to third nymphal instars of B. brassicae. In choice test, the highest feeding rate of second instar larvae was 5.00 ±0.84 aphids on third instar nymphs of B. brassicae. No significant differences were observed in feeding rates of the predator’s third instar larvae. Switching behavior was not observed for the third instar larvae of E. corollae, while different second: third instar ratio found to be 10:50, 20:40, 30:30, 40:20 and 50:10.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cabbage aphid
  • Brevicoryne brassicae
  • Eupeodes corollae
  • host preferences
  • switching behavior