بررسسی قابلیت شکارگری کفشدوزک(Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae روی پسیل معمولی پسته،(Agonoscena pistaciae (Hem.: Aphalaridae، در شرایط آزمایشگاهی

نویسندگان

چکیده

پسیل معمولی پسته، Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer، یک آفت اقتصادی در بین پسیل‌های موجود در باغ پسته می‌باشد. گسترش و طغیان این آفت، تشخیص و به‌کارگیری روش‌های کنترل غیرشیمیایی، به‌ویژه کنترل بیولوژیک را ایجاب می‌کند. کفشدوزک Hippodamia variegata (Goeze) یکی از شکارگر‌های توانا در باغ‌های پسته است. این شکارگر همه‌چیز‌خوار بوده و از شته‌ها و پسیل‌ها تغذیه می‌کند. در این پژوهش، میانگین تغذیه‌ی روزانه‌ی سنین مختلف لاروی و حشرات کامل و واکنش تابعی این کفشدوزک با تغذیه از پوره‌های سن چهار پسیل معمولی پسته در دو دمای 25 و 30 درجه‌ی سلسیوس و تأثیر تراکم میزبان بر میزان تخم‌ریزی کفشدوزک در شرایط کنترل شده با دمای ثابت
1 ± 25 درجه‌ی سلسیوس و رطوبت نسبی 5 ± 55 درصد و دوره‌ی روشنایی: تاریکی 16 :8 ساعت بررسی شد. نوع واکنش تابعی به‌وسیله‌ی رگرسیون لجستیک و پارامترهای واکنش تابعی با استفاده از رگرسیون غیرخطی تعیین شد. نتایج نشان داد که واکنش تابعی روی تراکم‌های مختلف شکار در دو دمای مذکور از نوع دوم است. مقادیر قدرت جستجو (a) و زمان دست‌یابی (Th) در دمای 25 درجه‌ی سلسیوس به‌ترتیب 012/0 ± ‌088/0 بر ساعت و 011/0 ± ‌0647/0 ساعت و برای دمای 30 درجه‌ی سلسیوس به‌ترتیب 031/0 ± 195/0 بر ساعت و 056/0 ± ‌0698/0 ساعت برآورد شد. اثر دما و تراکم بـر میزان شکارگری معــنی‌دار بـود. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که این کفشدوزک احتمالاً می‌تواند گزینه‌ی مناسبی برای کنترل بیولوژیک پسیل معمولی پسته در برنامه‌ی مدیریت تلفیقی آفات در باغ‌های پسته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Predatory efficiency of Hippodamia variegata (Col.: Coccinellidae) on common pistachio psylla, Agonoscena pistaciae (Hem.: Aphalaridae), under laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • H. Izadi
  • M. Basirat
  • K. Mahdian
  • M. A. Samih
  • F. Asghari
چکیده [English]

Common pistachio psylla, Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer, is the most economically important species among the psyllid pests of pistachio in Iran. Hence, the possibility of using nonchemical control methods against A. pistaciae and the existence of its natural enemies need to be investigated. The spotted amber ladybird, Hippodamia variegata (Goeze), is one of the most effective predators in pistachio orchards. It is a highly polyphagous coccinellid that preys mainly on aphid and psyllid pests of pistachio trees. This study is intended to improve the knowledge about the predation capacity of A. pistaciae. The experiment was conducted under laboratory conditions of 25oC and 30oC, 55 ± 5 RH and 16: 8 L: D. Logistic regression was used to determine the type of functional response and nonlinear regression calculated the parameters of the rate of searching efficiency (a) and handling time (Th). The functional response on different density of prey at both temperatures was type II. The attack rate and handling time were 0.088 ± 0.012 h-1 and 0.0647 ± 0.011 h at 25ºC and 0.195 ± 0.031 h-1 and 0.0698 ± 0.056 h at 30ºC, respectively. The density and temperature affected the predation rate significantly. The data suggests that the H. variegata is a viable biological agent against A. pistaciae.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Common pistachio psylla
  • Efficiency
  • Functional response
  • Hippodamia variegata