تنوع زیستی سوسک‏های خانواده‏ی Carabidae در بوم‏سامانه‏‏های باغی شهرستان آزادشهر، استان گلستان

نویسندگان

چکیده

سوسک‏های خانواده‏ی Carabidae یکی از فراوان‏ترین و متنوع‏ترین گروه‏های شکارگر عمومی‏خوار در بوم‏سامانه‏های کشاورزی به‌شمار می‏روند و در نگه داشتن جمعیت آفات زیر آستانه‏ی اقتصادی نقش مهمی را ایفا می‏کنند. در این بررسی که طی سال‏های 1388 و 1389 در شهرستان آزادشهر واقع در شرق استان گلستان انجام گرفت، با استفاده از تله‏های گودالی، از جوامع سوسک‌های این خانواده در باغ‏های زیتون، هلو و مخلوط هلو- ‌زیتون نمونه‏برداری و با استفاده از شاخص‏های Shannon-Weaver و Margalef، تنوع زیستی آن‏ها برآورد گردید. سوسک‏های این خانواده در باغ‏های منطقه از غنای گونه‏ای بالایی برخوردار بودند و تعداد 31، 19 و 12 گونه به‌ترتیب از باغ‏های مخلوط هلو- ‌زیتون، هلو و زیتون جمع‏آوری و شناسایی شدند. گونه‏های غالب در این بوم‏سامانه‏ها به‌ترتیب عبارت بودند از Harpalus rufipes (De Geer)، H. rufipes وCalathus peltatus Kolenati . مقادیر شاخص تنوع Shannon در این سه بوم‏سامانه به‌ترتیب 18/0 ± 59/1،
21/0 ± 52/1 و 23/0 ± 57/1 و ضریب یکنواختی Brillouin در آن‏ها به‌ترتیب 04/0 ± 46/0، 07/0 ± 51/0 و 13/0 ± 65/0 محاسبه شدند. بین مقادیر شاخص‏های تنوع در باغ‏های مطالعه شده تفاوت معنی‏داری مشاهده نشد، ولی یکنواختی فراوانی سوسک‏های Carabidae در باغ‏های زیتون از باغ‏های دیگر به‌طور معنی‏داری بزرگ‏‏تر بود. هم‏چنین، تنوع زیستی این سوسک‏ها در حاشیه‏‏های باغ‏های مطالعه شده از بخش‏های مرکزی آن‏ها به‌طور معنی‏داری بیش‏تر بود. با توجه به تنوع بالای سوسک‏های این خانواده در باغ‏های منطقه، رعایت برخی از اصول بوم‏شناختی مانند عدم برداشت پوشش‏های گیاهی در حاشیه‏ها و یا درون باغ‏ها به حفاظت و افزایش کارایی این گروه از دشمنان طبیعی کمک خواهد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biodiversity of the ground beetles (Coleoptera: Carabidae) in orchard ecosystems of Azadshahr region, Golestan province, Iran

نویسندگان [English]

  • M. Rezaei Nodeh
  • A. Afshari
  • M. Yazdanian
  • Gh. A. Assadeh
چکیده [English]

The coleopteran family Carabidae is one of the most abundant and diverse generalist predators in agroecosystems, playing an important role in maintaining pest populations below economic threshold. Using pitfall traps, carabid beetle specimens were collected from olive, peach, and mixed peach-olive orchards in Azadshahr region, east of Golestan province in 2009-2010. Two indices of Shannon-Weaver and Margalef were employed to evaluate the diversity and structure of the beetle communities. The species richness of ground beetles was 31, 19, and 12 species in mixed olive-peach, peach, and olive orchards; and the dominant species were Harpalus rufipes (De Geer), H. rufipes and Calathus peltatus Kolenati, respectively. The values of Brillouin’s index of evenness and Shannon’s index of diversity were calculated as 0.46 ± 0.04, 0.51 ± 0.07, 0.65 ± 0.13 and 1.59 ± 0.18, 1.52 ± 0.21, 1.57 ± 0.23, respectively. There was no significant difference in overall Shannon’s indices, but the evenness of ground beetles in olive orchards was significantly higher than other orchards. The community of ground beetles on orchard margins was found to be more diverse than central parts. The high diversity of ground beetles in orchards of this region underlines their role in protecting the diversity of vegetations around or within the orchards and also efficiently keeping the populations of economic orchard pests in check throughout the season.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Carabidae
  • Biodiversity
  • orchard ecosystems
  • Azadshahr