تأثیر بذر ارقام مختلف نخود و لوبیا چشم‌بلبلی روی فعالیت پروتئولیتیک گوارشی( Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae

نویسندگان

چکیده

پروتئازها آنزیم‌های گوارشی عمده در دستگاه گوارش اغلب حشرات به‌شمار می‌آیند که وظیفه‌ی تأمین اسیدهای آمینه و انرژی از منابع غذایی برای رشد و نمو حشره را به‌عهده دارند. فعالیت پروتئولیتیک کل عصاره‌ی روده‌ی میانی لارو کرم غوزه‌ی پنبه، Helicoverpa armigera (Hübner)، پرورش‌یافته روی رژیم غذایی مصنوعی تهیه شده از بذر ارقام مختلف نخود (ارقام آرمان، آزاد، بینیویچ و هاشم) و لوبیا چشم‌بلبلی (رقم مشهد) روی سوبسترای پروتئینی آزوکازئین در pH 6 تا 12 بررسی شد. آزمایش‌ها در اتاقک رشد با دمای 1 ± 25 درجه‌ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دوره‌ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام گرفت. نتایج نشان داد که پایین‌ترین میزان فعالیت آنزیمی لاروهای سنین سوم، چهارم و پنجم به‌ترتیب با تغذیه از ارقام آرمان، بنیویچ و آرمان (به‌ترتیب 31/4، 26/4 و 31/4 U/mg) و بالاترین میزان فعالیت آنزیمی این لاروها به‌ترتیب با پرورش آن‌ها روی ارقام مشهد، آزاد و مشهد (به‌ترتیب 68/6، 31/6 و 67/6 U/mg) به‌دست آمد. فعالیت پروتئولیتیک کل روی همه‌ی ارقام مورد بررسی از pH 6 تا 12 روند افزایشی داشت، به‌طوری‌که pH بهینه‌ی فعالیت آنزیمی ‌در سنین مختلف لاروی روی ارقام مختلف نخود و لوبیای چشم‌بلبلی 12 بود. این نشان‌دهنده‌ی بیشینه‌ی فعالیت آنزیم‌های پروتئاز لاروهای armigera H. در pH‌ خیلی قلیایی است. نتایج نشان داد که ارقام مشهد و آرمان به‌ترتیب میزبان‌های مناسب و نامناسب برای لاروهای H. armigera می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of seeds of different chickpea and cowpea cultivars on digestive proteolytic activity of Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae)

نویسندگان [English]

  • N. Fallahnejad-Mojarrad
  • Y. Fathipour
  • K. Kamali
  • B. Naseri
چکیده [English]

Proteases are considered as major digestive enzymes in alimentary canals of most insects, which are responsible for providing amino acids and energy from nutrients for insects’ growth. The substrate azocasein was used for measuring general proteolytic activity of midgut extracts from Helicoverpa armigera (Hübner) larvae reared on different chickpea cultivars (Arman, Azad, Binivich and Hashem) and a cowpea cultivar (Mashhad) when incorporated into artificial diets at different pH values (6 to 12). The experiments were preformed at 25 ± 1Cº, 65 ± 5% RH and a photoperiod of 16: 8 (L: D) h. The results showed that the lowest general proteolytic activity of the third, fourth and fifth instar larvae was on Arman, Binivich and Arman (4.31, 4.26 and 4.31 U/mg, respectively), while the highest rate was in the larvae fed on Mashhad, Azad and Mashhad (6.68, 6.31 and 6.67 U/mg, respectively), respectively. The general proteolytic activity in H. armigera larvae on all examined cultivars had an increasing trend in pH from 6 to 12. The optimum pH value of proteolytic activity in the larvae fed on different cultivars was 12, suggesting the maximum proteolytic activity of H. armigera larvae at high alkaline pH. Mashhad and Arman cultivars were the most and the least suitable hosts for H. armigera, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chickpea
  • cowpea
  • cotton bollworm
  • Helicoverpa armigera
  • protease digestive enzymes