ردیابی و شناسایی باکتریWolbachia در زنبور( Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae

نویسندگان

چکیده

باکتری‏های‏ (α-proteobacteria) Wolbachia هم‌زیست‏های درون سلولی هستند که در بافت‏های تناسلی تعدادی از بندپایان یافت می‏شوند. القاء بکرماده‏زایی در زنبورهای تریکوگراما اغلب توسط این باکتری که از طریق سیتوپلاسم تخم منتقل می‏شود، صورت می‏گیرد. در این تحقیق، آلودگی به باکتری Wolbachia در 5/49، 6/3 و 5/2 درصد از افراد جمعیت‏های طبیعی زنبور Trichogramma brassicae Bezdenko که به‌ترتیب از بابلسر، چمستان و نور (استان مازندران) جمع‏آوری شده بودند با روش PCR و همسانه‏سازی ژن wsp مشاهده شد. توالی ژن wsp استرین باکتری مربوط به بابلسر تعیین و با کد FJ441291 و نام wBaT.bra در بانک ژن جهانی (GenBank) به ثبت رسید. براساس درخت فیلوژنتیکی استرین‏های Wolbachia وابسته به‌ زنبور تریکوگراما، هر دو استرین‏ ایرانی wBaT.bra و Uro3 به یک گروه (Sib) تعلق دارند. باتوجه به آلودگی درصد قابل توجهی از جمعیت زنبور T. brassicae بابلسر که گونه‏ی غالب در کشور محسوب می‏شود، مزیت‏های استفاده از لاین تک‏جنسی حاصل از این جمعیت در برنامه‏های کنترل بیولوژیک قابل ارزیابی می‏باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection of Wolbachia bacterium in Iranian strain of Trichogramma brassicae (Hym., Trichogrammatidae)

نویسندگان [English]

 • S. Farrokhi
 • M. E. Huigens
 • R. Zare
 • P. Verbaarschot
چکیده [English]

Wolbachia (α-proteobacteria) strains are intracellular endosymbiont bacteria found in reproductive tissues of many arthropod species. In Trichogramma wasps, thelytokous parthenogenesis is mostly induced by this bacterium which inherited transovarially. In this study, the Wolbachia infection was detected based on the PCR method and wsp gene cloning in 49.5, 3.6 and 2.5% of Baboulsar, Chamestan and Nour populations of Trichogramma brassicae Bezdenko collected from Mazandaran province. The Baboulsar bacterium strain is submitted to GenBank (FJ441291) under the name wBaT.bra. The phylogenetic tree based on wsp sequences of Wolbachia strains in Trichogramma wasps indicates that the Iranian strains, wBaT.bra and Uro3 belonged to the same group (Sib group). With regard to the high rate infection in Baboulsar population of T. brassicae as a dominant species in Iran, it will be possible to assess the potential advantages of its asexual line in biological control projects.

کلیدواژه‌ها [English]

 • PI
 • Wolbachia
 • Trichogramma wasp
 • wsp gene
 • phylogeny
 • thelytoky
 • biological control