ترکیبات ضد یخ و روند تغییرات آن‌ها در شته‌ی مومی کلم، (Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae

نویسندگان

چکیده

شته‌ی مومی کلم،Brevicoryne brassicae (L.) ، یکی از آفات مهمی است که در طول دوره‌ی زمستان با تغذیه از انواع کلم، به‌ویژه کلم‌های زینتی، جمعیت بالایی را روی این گیاهان تشکیل می‌دهد. لذا به‌منظور شناسایی ترکیبات ضد یخ در شته‌ی مومی کلم و بررسی تغییرات این ترکیبات طی فصول سرد، افراد بالغ به‌صورت ماهانه از مهر 1387 تا اردیبهشت 1388 از روی کلم‌های زینتی جمع‌آوری گردید و میزان قندها و پلی‌ال‌های موجود در بدن، به‌روش کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC) تعیین شد. همچنین مقدار گلیکوژن موجود در نمونه‌ها به کمک طیف‌سنجی UV-Vis اندازه‌گیری شد. چهار ترکیب گلوکز، مانیتول، مایواینوزیتول و ترهالوز مورد شناسایی قرار گرفتند که مانیتول، مایواینوزیتول و ترهالوز رابطه‌ی همبستگی معنی‌داری را با میانگین دمای محیط نشان دادند. مجموع غلظت کل این سه ترکیب از کم‌ترین مقدار در مهر ماه
(‌07/3‌ ± ‌90/11 میکرو‌مول بر هر گرم وزن تر حشره) به بیش‌ترین مقدار (‌83/8‌ ± ‌8/55 میکرو‌مول بر هر گرم وزن تر حشره) در سردترین ماه سال یعنی دی ماه افزایش یافت. به‌نظر می‌رسد این سه ترکیب، به‌ویژه مانیتول، نقش مهمی در افزایش تحمل شته‌ی مومی کلم در برابر سرما دارند. میزان گلیکوژن طی ماه‌های مختلف اختلاف معنی‌داری نشان نداد و از 58/0‌ ± ‌8/4 میلی‌گرم بر هر گرم وزن تر حشره در مهر ما‌ه تا 98/0‌ ± ‌3/3 میلی‌گرم بر هر گرم وزن تر حشره در آذر ماه در نوسان بود و رابطه‌ی معنی‌داری بین گلیکوژن و ترکیبات ضد یخ مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cryoprotectants and their changes in cabbage aphid, Brevicoryne brassicae (Hem.: Aphididae)

نویسندگان [English]

  • S. Moharramipour
  • F. Saeidi
  • M. Barzegar
چکیده [English]

Cabbage aphid, Brevicoryne brassicae (L.), is an important pest of cabbage, especially ornamental cabbages, due to its voracity and population build-up on these plants in wintertime. The cryoprotectants of B. brassicae and their changes were investigated during the cold seasons. Adult aphids were collected monthly on ornamental cabbages from October 2008 through May 2009. The amount of sugars and polyols were measured by high performance liquid chromatography (HPLC) and the amount of glycogen was spectrophotometrically determined. The identified compounds were as follows: glucose, mannitol, myo-inositol and trehalose. Mannitol, myo-inositol and trehalose were significantly correlated with average temperature. The total amount of these compounds increased from the lowest amount (11.90 ± 3.07 µmol/g f.w.) in October to its highest (55.8 ± 8.83 µmol/g f.w.) in the coldest month, January. There appears that these three compounds, especially mannitol, play important roles in enhancing cold tolerance of B. brassicae during cold seasons. The amount of glycogen showed no significant differences during those months and varied from 4.8 ± 0.58 mg/g f.w. in October to 3.3 ± 0.98 mg/g f.w. in December. There was no significant correlation between glycogen and the cryoprotectants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cabbage aphid
  • Brevicoryne brassicae
  • Cryoprotectants
  • Mannitol
  • glycogen