پارامترهای جدول زندگی و رشد و نمو شته (Aphis nerri (Hem.: Aphididae در پنج دمای مختلف در شرایط آزمایشگاهی

نویسندگان

چکیده

پارامترهای جدول زندگی شته خرزهره، Aphis nerii Boyer de Fonscolombe، روی گیاه خرزهره، Nerium oleander L.، در پنج دمای 10، 15، 20، 25 و 30 درجه سلسیوس در شرایط آزمایشگاهی (دوره نوری 8 :16 روشنایی: تاریکی و رطوبت نسبی 5±70 درصد) مورد بررسی قرار گرفت. مدت زمان نشو و نمای مراحل نابالغ در دمای 10، 15، 20، 25 و 30 درجه سلسیوس، به‌ترتیب 833/0 ± 61/35، 343/0 ± 6/19، 243/0 ± 02/12، 182/0 ± 12/9 و 115/0 ± 42/7 روز به‌دست آمد. با افزایش دما، طول دوره رشدی و طول عمر شته خرزهره کاهش یافت. کوتاه‌ترین طول دوره رشد (244/0 ± 72/17 روز) و طول عمر حشره (234/0 ± 3/10 روز) در دمای 30 درجه سلسیوس مشاهده شد. با کاهش دما، نرخ زنده‌مانی ویژه سن-‌ مرحله (lx) افزایش یافت. بیش‌ترین میزان باروری ماده‌ها (76/0 ± 54/25 پوره/‌ماده) در دمای 25 درجه سلسیوس مشاهده شد. نرخ رشد ذاتی جمعیت (r) در این دماها به‌ترتیب 0014/0 ± 012/0، 0016/0 ± 075/0، 001/0 ± 13/0، 003/0 ± 23/0 و 003/0 ± 24/0 بر روز به‌دست آمد. بیش‌ترین نرخ خالص تولید مثل (R0) در دمای 25 (73/0 ± 56/25) و کم‌ترین میزان آن در دمای 10 درجه سلسیوس (28/0 ± 58/2) به‌دست آمد. براساس نتایج این پژوهش، دمای بهینه برای رشد جمعیت A. nerii‌، 30-‌25 درجه سلسیوس می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Life table parameters and development of Aphis nerri (Hem.: Aphididae) at five different temperatures under laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • M. Aleosfoor
  • L. Fekrat
چکیده [English]

An investigation was carried out to study the life history of Aphis nerri Boyer de Fonscolombe on oleander, Nerium oleander L., under laboratory conditions (RH of 70 ± 5% and a 16: 8 (L: D) h photoperiod) based on the age-stage, two-sex life table at 10, 15, 20, 25 and 30 ºC. Duration of total pre-adult stages was 35.61 ± 0.833, 19.6 ± 0.343, 12.02 ± 0.243, 9.12 ± 0.182 and 7.42 ± 0.115 days at 10, 15, 20, 25 and 30 ºC, respectively. As temperature increased, the developmental time and longevity of the A. nerri shortened. The shortest developmental time (17.72 ± 0.244 days) and longevity (10.3 ± 0.234 days) were obtained at 30 ºC. With decreasing temperature, age-stage survivorship (lx) extended. Maximum fecundity of females was observed at
25 ºC with 25.54 ± 0.76 nymphs per female. The intrinsic rates of increase (r) at these temperatures were 0.012 ± 0.0014, 0.075 ± 0.0016, 0.13 ± 0.001, 0.23 ± 0.003 and 0.24 ± 0.003 d-1, respectively. The highest net reproductive rate (R0) was at 25 ºC (25.56 ± 0.73) and the lowest value was at 10 ºC (2.58 ± 0.28). According to our results, 25-30 ºC were the optimum temperature range for A. nerri population growth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life table
  • Aphis nerri
  • temperature
  • oleander
  • Development