سمیت و اثرات جانبی سه حشره‌کش روی حشرات بالغ (Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae در شرایط آزمایشگاهی

نویسندگان

چکیده

بالتوری سبز، Chrysoperla carnea (Stephens)، یکی از شکارگرهای مهم‌ شته‌ها، پسیل‌ها، سفیدبالک‌ها و تریپس‌ها می‌باشد. در این تحقیق حساسیت حشرات نر و ماده بالتوری سبز به حشره‌کش‌های ایمیداکلوپرید، ایندوکساکارب و اندوسولفان در شرایط آزمایشگاهی ارزیابی شد. زیست‌سنجی به‌روش تماس باقی‌مانده در پتری‌دیش‌ها انجام شد. بنابر نتایج، میزان LC50 برای حشره‌کش‌های ایندوکساکارب، ایمیداکلوپرید و اندوسولفان برای حشرات نر به‌ترتیب 011/0، 053/0 و 343/0 و برای حشرات ماده به‌ترتیب 019/0، 098/0 و 398/0 گرم ماده مؤثر بر لیتر برآورد گردید. حشرات نر در مقایسه با حشرات ماده به هر سه حشره‌کش حساسیت بیش‌تری نشان دادند. در بررسی اثرات زیر‌کشندگی به‌روش سازمان بین‌المللی کنترل بیولوژیک (IOBC)، حشرات بالغ با مقادیر LC25 تیمار شدند. بنابر نتایج تجزیه واریانس، اختلاف معنی‌داری بین زمان نشو و نمای سنین اول، دوم و سوم لاروی، شفیر‌گی و نسبت جنسی در سه حشره‌کش مورد مطالعه وجود نداشت. بین تیمارها از نظر دوره‌های پیش از تخم‌ریزی، تخم‌ریزی و پس از تخم‌ریزی، باروری،‌ زادآوری و طول عمر حشرات کامل نر و ماده اختلاف معنی‌دار وجود داشت. میانگین طول عمر حشرات کامل برای شاهد، ایمیداکلوپرید، اندوسولفان و ایندوکساکارب برای حشرات نر به‌ترتیب 3/2 ± 30، 3/3 ± 3/24، 4/2 ± 3/21 و 4/1 ± 7/19 روز و برای حشرات ماده به‌ترتیب 5/2 ± 9/36، 9/2 ± 8/31، 7/1 ± 7/27 و 6/2 ± 7/26 روز بود. بیش‌ترین و کم‌ترین نرخ باروری به‌ترتیب با
49 ± 540 و 42 ± 206 عدد تخم به‌ازای هر ماده در تیمارهای شاهد و ایندکساکارب مشاهده گردید. بنابر طبقه‌بندی به‌روش IOBC، هر سه حشره‌کش در گروه کم‌خطر (79% < شاخص کلی تأثیر < 30%) برای حشرات کامل قرار گرفتند. به‌طورکلی، حشرات کامل به ایندوکساکارب، ایمیداکلوپرید و اندوسولفان خیلی حساس بودند. بنابراین، در موقعی که تراکم حشرات کامل در مزارع بالا است، این ترکیبات نباید به‌کار برده شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Toxicity and side effects of three insecticides on adult Chrysoperla carnea (Neu.: Chrysopidae) under laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • Gh. Golmohammadi
  • M. Hejazi
چکیده [English]

Green lacewing, Chrysoperla carnea (Stephens), is an important predator of arthropod pests such as aphids, psyllids, thrips and whiteflies. Toxicity of endosulfan, imidacloprid and indoxacarb was assessed on male and female C. carnea in the laboratory. Contact bioassays were carried out in glass Petri dishes. The LC50 values for indoxacarb, imidacloprid and endosulfan were 0.011, 0.053, and 0.343 g AI/L for males, and 0.019, 0.098 and 0.398 g AI/L for females, respectively. Males were more sensitive than females to all three insecticides. To assess the sublethal effects, using IOBC (International Organization for Biological Control) method, adults were treated with LC25 of each insecticide. Analysis of variance did not show significant differences among treatments regarding the developmental time of the first, second and third instars, pupae and sex ratio. Differences between treatments and control were significant regarding pre-oviposition, oviposition and post-oviposition periods, fecundity, fertility, longevity of male and female. Mean longevity for control, imidacloprid, endosulfan and indoxacarb were 30 ± 2.3, 24.3 ± 3.3, 21.3 ± 2.4 and 19.7 ± 1.4 days for males, and 36.9 ± 2.5, 31.8 ± 2.9, 27.7 ± 1.7 and 26.7 ± 2.6 days for females, respectively. The highest and the lowest rates of fecundity were 540 ± 49 and 206 ± 42 in control and indoxacarb, respectively. Based on the IOBC classification method, imidacloprid, endosulfan and indoxacarb were slightly harmful (%30 < Total Effect Index < %79) against adults. The adult stage was very sensitive to indoxacarb, imidacloprid and endosulfan. Hence, these insecticides should not be applied when the density of adults is high in the field.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chrysoperla carnea
  • sublethal effects
  • Insecticides
  • ENDOSULFAN
  • Imidacloprid
  • indoxacarb