First report of Dinocampus coccinellae (Hym.: Braconidae) from Iran

نویسندگان

چکیده

در نمونه‌برداری‌هایی که طی شهریور تا آبان ماه 1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه بوعلی سینا در دستجرد همدان جهت بررسی میزان پارازیتیسم کفشدوزک Hippodamia variegata (Goeze) (Col.: Coccinellidae) انجام شد، زنبور پارازیتوئید
Dinocampus coccinellae (Schrank) جمع‌آوری گردید. این زنبور برای اولین‌بار از ایران گزارش می‌شود.

عنوان مقاله [English]

First report of Dinocampus coccinellae (Hym.: Braconidae) from Iran

نویسندگان [English]

  • C. van Achterberg
  • M. Sobhani
  • F. Tavoosi Ajvad
  • H. Madadi