اثر متوکسی‌فنوزاید، لوفنوران و فلوفنوکسوران روی برگ‌خوار چغندرقند (Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae در شرایط آزمایشگاهی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

چکیده

برگ خوار چغندرقند Spodoptera exigua (Hübner) از آفات مهم گیاهان زراعی بوده و دامنه‌ی میزبانی وسیعی دارد. استفاده از حشره‌کش‌های امن تر با نحوه ی اثر متفاوت و احتمال کمتر بروز مقاومت مثل تنظیم کننده های رشد حشرات در برنامه‌های مدیریت این آفت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در این پژوهش اثر سه تنظیم‌کننده‌ی رشد حشرات به نام‌های متوکسی‌فنوزاید، لوفنوران و فلوفنوکسوران روی لاروهای سن اول برگ‌خوار چغندرقند S. exigua مورد بررسی قرار گرفتند. برای بررسی اثر حشره کش های ذکر شده، زیست‌سنجی ها با استفاده از دو روش غوطه ور کردن دیسک های برگی و تیمار غذای مصنوعی انجام شدند و نتایج 144 ساعت بعد از تیمار ثبت گردیدند. مقادیر 50LC برای حشره‌کش‌های متوکسی‌فنوزاید، فلوفنوکسوران و لوفنوران در روش تیمار غذای مصنوعی به ترتیب 154/0، 254/0 و 398/2 و در روش غوطه ور کردن دیسک های برگی به ترتیب 302/1، 427/0 و 510/3 میلی‌گرم ماده‌ی مؤثر در لیتر بدست آمدند. مقایسه‌ی مقادیر 50LC با استفاده از روش محاسبه‌ی حدود اطمینان نسبت 50 LCها نشان داد که در هر دو روش زیست سنجی بین مقادیر 50LC حشره‌کش‌ها تفاوت معنی‌دار وجود داشت. در هر دو روش مورد بررسی لوفنوران کمترین سمیت را روی برگ‌خوار چغندر داشت. با توجه به اینکه هر سه حشره کش به‌ویژه متوکسی فنوزاید و فلوفنوکسوران در غلظت‌های پایین روی لاروهای سن اول برگ خوار چغندرقند مؤثر بودند، اگر در شرایط مزرعه ای هم چنین نتیجه ای حاصل شود، به دلیل اثرات ناخواسته ی کمتر این حشره کش ها، می توان این ترکیبات را برای کنترل برگ خوار چغندرقند پیشنهاد نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of methoxyfenozide, lufenuron and flufenoxuron, on beet armyworm, Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae) in laboratory

نویسندگان [English]

  • Roghaiyeh Karimzadeh
  • B. Sheikhzadeh
  • Mir Jalil Hejazi
چکیده [English]

Beet armyworm, Spodoptera exigua (Hübner) is an important pest of field crops with a wide range of host plants. Using safer insecticides with different modes of action and lower possibility of development of resistance such as insect growth regulators (IGRs) would be useful for effective control of this pest. In this study, effects of three IGRs namely methoxyfenozide, lufenuron and flufenoxuron were assessed on 1st instar larvae of S. exigua. To investigate the effect of insecticides, bioassays were performed using diet incorporation and leaf dipping methods. Mortalities were recorded 144 h after treatment. The LC50 values obtained for methoxyfenozide, flufenoxuron and lufenuron were 0.154, 0.254 and 2.398 mg ai/l, in diet incorporation method; and 1.302, 0.427and 3.510 mg ai/l in leaf dipping method, respectively. Comparison of the LC50 values for the insecticides revealed that the LC50 values for the treated insecticides were significantly different in both bioassay methods. The results indicated that in both bioassay methods, lufenuron had the lowest toxicity against the 1st instars of beet armyworm. It was revealed that all insecticides tested were effective against 1st instars of beet armyworm at low concentrations. If similar results are obtained in field conditions, due to fewer unwanted effects of these insecticides, they can be considered in beet armyworm control programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beet armyworm
  • Spodoptera exigua
  • insect growth regulators
  • lufenuron
  • methoxyfenozide
  • flufenoxuron