ارزیابی اثر دو عصاره کلپوره و شاتره و رهاسازی بالتوری سبز در مقایسه با آفت‌کش پی‌متروزین برای مهار سفید‌بالک پنبه (Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae

نویسندگان

1 دانشگاه ولی عصر رفسنجان

2 دانشگاه یاسوج

چکیده

سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci (Genn.) . یکی از آفاتی است که در گلخانه‌ها و مزارع سبب خسارت‌های اقتصادی می‌شود. در این پژوهش، کارایی عصاره‌های گیاهان شاتره Fumaria parviflora (Lam.) (Fumariaceae) و کلپوره Teucrium polium (L.) (Lamiaceae) و رهاسازی تخم بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Steph.) با آفت‌کش پی‌متروزین برای کنترل این آفت در شرایط نیم‌مزرعه‌ای مقایسه شد. در آزمایش‌های زیست‌سنجی LC50 دو عصاره گیاهی و آفت‌کش برای سفیدبالک پنبه محاسبه شد. در آزمایش اصلی، عصاره گیاهی و آفت‌کش پی‌متروزین روی گلدان‌های بوته‌های گوجه‌فرنگی داخل قفس‌های با پوشش توری، اسپری شد. تخم‌های بالتوری داخل محفظه‌های مقوایی که به بوته‌های گوجه‌فرنگی آویخته می‌شد، رهاسازی شد. شمارش جمعیت سفیدبالک پنبه در روزهای مختلف پس از اعمال روش‌های کنترل انجام گرفت. آزمایش‌ها در دمای 5 ± 25 و رطوبت 5 ± 50 و دوره روشنایی به تاریکی 16 : 8 ساعت انجام شد. غلظت کشنده LC50 عصاره‌های گیاهی کلپوره و شاتره و پی‌متروزین به ترتیب 629/82، 002/23 و 118/0 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر به دست آمد. نتایج مقایسه کارایی روش‌های کنترل نشان داد کارایی عصاره‌های گیاهی شاتره و کلپوره، آفت‌کش پی‌متروزین و بالتوری سبز به ترتیب در کنترل جمعیت مرحله تخم، 91/86، 51/83، 29/84 و 26/54 درصد در کنترل مرحله پورگی 39/81، 68/79، 05/78 و 40/52 درصد، در کنترل مجموع کل مراحل نابالغ 76/82، 31/77، 12/78 و 99/44 درصد و در کنترل مجموع کل مراحل پورگی 01/83، 07/81، 00/79 و 20/64 درصد بود. نتایج کارایی عصاره‌های گیاهی می‌تواند مقدمه‌ای برای بررسی‌های بیشتر عصاره‌های گیاهی کلپوره و شاتره به عنوان جایگزین سموم شیمیایی در شرایط طبیعی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation on effect of two plant extracts of Fumaria parviflora and Teucrium polium and releasing green lacewing compared with pesticides pymetrozin to control sweetpotato whitefly, Bemisia tabaci (Hemiptera: Aleyrodidae)

نویسندگان [English]

  • MOHAMMAD AMIN SAMIH 1
  • MOSTAFA HAGHANI 2
  • hamideh sharifi 2
چکیده [English]

The sweetpotato whitefly, Bemisia tabaci Genn. (Hemoptera: Aleyrodidae) is a worldwide economic pest both in the field and in the greenhouse. In this study, the efficiency of plant extracts of Fumaria parviflora (Lam.) (Fumariaceae) and Teucrium polium (L.) (Lamiaceae) and release of green lacewing Chrysoperla carnea (Steph.) eggs were compared with pymetrozin pesticide to control this pest in semi-field conditions. LC50 of plant extracts and pesticide for sweet potato whitefly were calculated by bioassay test. In the original experiment, plant extracts and pesticides were sprayed on tomato plants in cages that were covered with mesh fabric. Cardboard chamber containing lacewing eggs was hanged to plant tomatoes. Various days after applying control methods, sweetpotato whitefly populations were counted. The experiments were carried out at 25 ±5 °C , 50±5 RH and photoperiodism of 16:8 h (L:D). T. polium and F. parviflora extracts and pymtrozin LC50 was respectively 82.629, 23.002 and 0.118 mg/ml. Comparison of different control methods efficacy indicated efficacy of F. parviflora and T. polium extracts, pymetrozin and green lacewing was respectively 86.91, 83.51, 84.29 and 54.26 percent to control egg stage, 81.39, 79.68, 78.05 and 52.40 percent in controlling nymphal stage, 82.76, 77.31, 78.12 and 44.99 percent to control total immature stages and 83.01, 81.07, 79.00 and 64.20 in controlling of total nymphal stages. Results of efficacy experiments could be an introduction for further studies to replace the herbal extract rather than chemical pesticides in natural conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bemisia tabaci
  • Chrysoperla carnea
  • Plant extracts
  • pymetrozin