تغییرات ترکیبات ضدیخ با وزن مولکولی پایین در حشرات کامل زمستان‌گذران سن گندم، (Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae

نویسندگان

چکیده

سن گندم،Eurygaster integriceps Puton ، حشره‌ای تک‌نسلی و یکی از مهم‌ترین آفات گندم و جو است. حشرات کامل این آفت برای گذران تابستان و زمستان، به‌مدت حدود نه ‌ماه به کوهستان‌های مرتفع مهاجرت می‌کنند. بنابراین، برای تعیین ترکیبات ضدیخ در حشرات کامل زمستان‌گذران سن گندم، ماهانه از مرداد 88 تا اردیبهشت 89 حشرات کامل از پناهگاه‌های سن گندم واقع در ارتفاعات حدود 2000‌ متری از سطح دریا و همچنین از مزارع گندم منطقه کبودرآهنگ استان همدان جمع‌آوری شدند. ترکیبات شناسایی‌شده توسط دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC)، به‌طور عمده شامل ترهالوز، گلیسرول، گلوکز، مایواینوزیتول، ریبیتول و سوربیتول بود. اما به‌نظر می‌رسد که ترهالوز و گلیسرول ترکیبات اصلی ضدیخ در این حشره را تشکیل می‌دهند. مقدار ترهالوز در شهریور ماه از 36/1 میکرومول بر هر گرم وزن تر به‌طور معنی‌داری به 26/8 میکرومول بر هر گرم وزن تر در آذر ماه افزایش یافت. گلیسرول با 36/22 میکرومول بر هر گرم وزن تر در بهمن ماه و گلوکز با 97/8 میکرومول بر هرگرم وزن تر در دی ماه دارای بیش‌ترین مقدار بودند. مجموع ترکیبات ضدیخ از 28/12 میکرومول بر هر گرم وزن تر در شهریور ماه به‌طور معنی‌داری به 07/44 میکرومول بر گرم وزن تر در بهمن ماه افزایش یافت. نتایج نشان می‌دهد که سن گندم قابلیت سنتز ترکیبات ضدیخ متنوعی را دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Changes of low molecular weight compounds of cryoprotectants in overwintering adults of Eurygaster integriceps (Hem.: Scutelleridae)

نویسندگان [English]

  • F. Araghieh Farahani
  • S. Moharramipour
  • Y. Fathipour
چکیده [English]

The Sunn pest, Eurygaster integriceps Puton, is a univoltine insect and considered as one of the most important pests of wheat and barley. The adults of E. integriceps migrate to higher altitude in mountains for about nine months to complete their aestivation and hibernation period. To measure the cryoprotectants compounds, the insects were collected monthly between August 2009 and May 2010 in an altitude of 2000 meters and from wheat fields on the outskirts of Kabudarahang in the province of Hamadan. The level of cryoprotectants was determined using high performance liquid chromatography (HPLC). The identified compounds were trehalose, glycerol, glucose, myo-inositol, ribitol and sorbitol. It appears that trehalose and glycerol are the major cryoprotectants. The amount of trehalose significantly increased from 1.36 µmol/g fresh weight (f. w.) in September to 8.26 µmol/g f. w. in December. The amount of glycerol (22.36 µmol/g f. w.) and glucose (8.97 µmol/g f. w.) were at their highest levels in February and December, respectively. The amount of total cryoprotectants significantly increased from 12.28 µmol/g f. w. in September to 44.07 µmol/g f. w. in February. Results show that the Sunn pest has a great capacity to synthesize various cryoprotectants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • sunn pest
  • Eurygaster integriceps
  • Cryoprotectants
  • trehalose
  • Glycerol
  • diapause