جدول زندگی سن- مرحله دو‌جنسی و نرخ شکارگری کفشدوزک (Oenopia conglobata contaminata (Col.: Coccinellidae با تغذیه از شته‏ سبز انار، (Aphis punicae (Hem.: Aphididae، در شرایط آزمایشگاهی

نویسندگان

چکیده

کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Menetries) یکی از شکارگرهای مهم آفات در باغ‌های ایران است. جدول زندگی و نرخ شکارگری این کفشدوزک در دمای 2 ± 5/27 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 55% و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و هشت ساعت تاریکی درون ظروف پتری‌ به قطر شش سانتی‌متر بررسی شد. در مطالعه دموگرافی، تعداد 100 عدد تخم هم‌سن با عمر کم‌تر از 24 ساعت انتخاب و لاروها پس از خروج از تخم، روزانه با پوره‌های شته سبز انار، Aphis punicae Pass.، تغذیه شدند. نرخ شکارگری، باروری روزانه، دوره پیش از بلوغ، و مرگ‌ومیر طبق تئوری جدول زندگی دوجنسیتی مرحله سنی با نرم‌افزار MSChart تجزیه گردید. میانگین و خطای معیار فراسنجه‌های رشد جمعیت براساس روش bootstrap محاسبه شد. در مطالعه نرخ شکارگری، لاروهای سن یک تازه تفریخ‌شده استفاده و هر مرحله سنی با تعداد مشخصی از پوره‌های سن سه و چهار شته سبز انار تغذیه شدند. بعد از ظهور افراد بالغ، کفشدوزک‌های نر و ماده جفت شدند و میزان شکارگری هر جفت، روزانه مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج به‌دست آمده، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (روز1-)‌، نرخ متناهی افزایش جمعیت (روز1-)‌، طول مدت زمان هر نسل (روز) و نرخ خالص تولید مثل (تخم / فرد) به‌ترتیب 181/0، 198/1، 58/30 و 65/251 محاسبه گردید. نرخ شکارگری مراحل مختلف سنی لارو سن چهار، حشرات نر و حشرات ماده به‌ترتیب 56/49، 95 و 125 شته به‌دست آمد. نرخ خالص شکارگری (C0) 118 شته محاسبه گردید که نشان‌دهنده حد بالایی از کنترل شکارگریِ جمعیت شته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The two-sex life table and predation rate of Oenopia conglobata contaminata (Col.: Coccinellidae) feeding on pomegranate green aphid, Aphis punicae (Hem.: Aphididae), under laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • H. Rounagh
  • M. A. Samih
چکیده [English]

The ladybird species Oenopia conglobata contaminata (Menetries) is one of the major predators of pests in the orchards across Iran. The life history and predation rate of this predator were studied under laboratory conditions with 27.5 ± 2oC, 55 ± 5 RH and 16: 8 h (L: D) photoperiod to 6-cm petri dishes. To study the demography, a cohort containing about 100 eggs with less than 24h of age was chosen. Ladybeetle larvae were fed daily on the immature stages of pomegranate green aphids, Aphis punicae Pass. The daily fertility, immature developmental time, mortality and predation rate data were analyzed using age-stage, two-sex life table analysis - MSChart software. Means and standard errors of population growth parameters were calculated by bootstrap method. To determine the predation rate, the first-instar beetle larvae were fed on the third and forth developmental stages of A. punicae. The adult ladybirds were grouped in pairs of opposite sexes to investigate their predation rates on daily basis. The intrinsic rate of increase (rm), finite rate of increase(λ) , mean generation time (T0) and net reproductive rate )R0( were 0.181 d-1, 1.198 d-1, 30.58 d and 251.65 offspring per individual respectively. Predation rate of different stages of forth-instar larvae and both adult sexes were 49.56, 95 and 125, aphids respectively, and the average predation rate (C0) was 118 aphids that shows a high rate of predation on the aphid population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • life table
  • predation rate
  • pomegranate green aphid
  • Oenopia conglobata contaminata