ارزیابی کارایی فرمولاسیون EC 1.28% چریش، Azadirachta indica، روی کنه تارتن دولکه‌ای، (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی

نویسندگان

چکیده

تأثیر کنه‌کشی فرمولاسیون جدید EC 1.28% چریش روی کنه تارتن دو‌لکه‌ای، Tetranychus urticae Koch، در مقایسه با نیم‌آزال® (EC 1%) و کنه‌کش اسپیرودیکلوفن در شرایط آزمایشگاهی و مزرعه ارزیابی گردید. در آزمایش‌های زیست‌سنجی از روش غوطه‌ور‌سازی برگ استفاده شد. ابتدا برگ‌های لوبیا در غلظت‌های مختلف تیمارها غوطه‌ور شده و سپس کنه‌های بالغ هم‌سن روی برگ‌ها رهاسازی و پس از 24 ساعت میزان تلفات آن‌ها تعیین گردید. آزمایش‌ها در دمای ºC 2‌ ± ‌25، رطوبت نسبی 5‌ ± ‌60 درصد و دوره نوری 8 :16 (تاریکی: روشنایی) ساعت انجام شد. مقادیر LC50 و سایر پارامترها با نرم‌افزار POLO-PC تعیین شدند. مطالعات مزرعه‌ای نیز در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با پنج تیمار شامل غلظت‌های یک، دو و سه در هزار چریش EC 1.28%، غلظت 5/0 در هزار اسپیرودیکلوفن و یک در هزار نیم‌آزال® انجام شد. تیمار شاهد آب‌پاشی گردید. مقدار LC50 به‌دست آمده برای نیم‌آزال®، اسپیرودیکلوفن و فرمولاسیون EC 1.28% چریش به‌ترتیب برابر با 04/52، 55/37 و 06/21 میلی‌گرم/لیتر بود که نشانگر حساسیت بیش‌تر کنه‌ تارتن دو‌لکه‌ای به فرمولاسیون EC 1.28% چریش است. نتایج آزمایش‌های مزرعه‌ای نشان داد که بیش‌ترین تأثیر تیمارها در نوبت‌های سه و هفت روز برای کنترل مراحل فعال جمعیت کنه تارتن دولکه‌ای به‌ترتیب 7/1 ± 3/89 و 3/2 ± 8/77 درصد برای کنه‌کش اسپیرودیکلوفن و کم‌ترین آن 04/4 ± 4/64 و 9/2 ± 7/68 درصد برای نیم‌آزال® بود. این در حالی است که فرمولاسیون
EC 1.28% با دز سه در هزار به‌ترتیب با 4/2 ± 8/82 و 9/3 ± 2/70 درصد کنترل، با کنه‌کش اسپیرودیکلوفن اختلاف معنی‌دار نداشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of the EC 1.28% formulation of Neem, Azadirachta indica, on two-spotted spider mite, Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae), in laboratory and field conditions

نویسندگان [English]

  • S. Shakarami
  • A. Heidari
  • M. Arbabi
چکیده [English]

The acaricidal activity of new formulation of Neem EC 1.28% was compared with Neem Azal® (EC 1%) and spirodiclofen against the two-spotted spider mite, Tetranychus urticae Koch, under both laboratory and field conditions. The method of leaf dipping was used for bioassay experiments. The common bean leaves were dipped into different concentrations of treatments before exposing them to the adult mites from the same age. The mortality for mites was recorded after 24 hours. The experiment was conducted under 25 ± 2ºC, RH 60 ± 5 %, and 16: 8 (L: D) h photoperiod conditions. LC50 and related parameters were calculated, using POLO-PC software. The field studies were conducted in randomized complete block design with five treatments of 1 ml/l, 2 ml/l and 3 ml/l of EC 1.28% formulation, 0.5 ml/l spirodiclofen and 1 ml/l of Neem Azal®. Plain water was used for the control group. The LC50 values for Neem Azal®, spirodiclofen and Neem EC 1.28% formulation were 52.04 mg/l, 37.55 mg/l and 21.06 mg/l, respectively. The results showed that mites were more susceptible to the new EC 1.28% formulation. In the field, spirodiclofen was found to be the most effective compound after 3 and 7 days of treatment causing 89.3 ± 1.7% and 77.8 ± 2.3% mortality, while Neem Azal® was less effective with 64.40 ± 4.04% and 68.7 ± 2.9% mortality on mites. The new EC 1.28% formulation was used at the rate of 3 ml/l, which caused 82.8 ± 2.4% and 70.2 ± 3.9% mortality, without significant difference with spirodiclofen treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neem EC 1.28% formulation
  • Spirodiclofen
  • Neem Azal®
  • two spotted spider mite