تأثیر دما روی پارامترهای جدول زندگی (Diaphania indica (Lep.: Pyralidae در شرایط آزمایشگاهی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات آفات و بیماریهای گیاهی جیرفت

2 گروه گیاهپزشکی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده

پروانه‌ برگ‌خوار کدوئیان، Diaphania indica (Saunders)، از آفات مهم گیاهان خانواده کدوئیان در مناطق استوایی و نیمه‌استوایی، و در ایران آفت کلیدی محصولات گلخانه‌ای در منطقه جیرفت است. در این تحقیق اثر دما بر پارامترهای ویژه جدول زندگی آفت در چهار دمای 20، 25، 30، و 35 درجه سلسیوس در اتاقک رشد و روی خیار، Cucumis sativus L.، مطالعه شد. پارامترهای نرخ خالص تولید مثل (R0) در دماهای فوق به‌ترتیب 19/68، 977/120، 05/64، 23/21، نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm) به‌ترتیب 0619/0، 1746/0، 1934/0 و 1491/0 و متوسط مدت زمان نسل (T) به‌ترتیب 063/69، 45/27، 49/21 و 44/20 به‌دست آمد. براساس نتایج این تحقیق دمای 30 درجه سلسیوس بهترین و دمای 20 درجه سلسیوس نامناسب‌ترین دما برای نرخ ذاتی افزایش جمعیت (rm)، نرخ متناهی افزایش جمعیت(λ) و نرخ ذاتی تولد (b) بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of temperature on life table parameters of Diaphania indica (Lep.: Pyralidae) under laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • Sareh Hoseinzadeh
  • Hamzeh Izadi
  • Peyman Namvar 1
  • Mohamad Amin Samih 2
چکیده [English]

The cucumber moth, Diaphania indica (Saunders), is a tropical and sub-tropical pest on cucurbits and a key pest of greenhouse crops in Jiroft region of Iran. The effect of temperature on life table parameters of this pest was investigated in a growth chamber at four constant temperatures i.e. 20, 25, 30 and 35 ºC on Cucumis sativus L. The net reproductive rates (R0) were found to be 68.19, 120.977, 64.05 and 21.23, respectively. The intrinsic rates of increase (rm) were 0.0619, 0.1746, 0.1934 and 0.1491, and mean generation times (T) were 69.063, 27.45, 21.49 and 20.44, respectively. According to the results, for the intrinsic rate of increase (rm), finite rate of increase (λ) and intrinsic birth rate (b), the optimum temperature was 30 ºC and the least suitable temperature was 20 ºC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cotton caterpillar
  • cucumber moth
  • Diaphania indica
  • life table