سمیت و اثرات بیولوژیکی و بیوشیمیایی هگزافلومورون روی سوسک برگ‌خوار نارون (Xanthogaleroca luteola (Col.: Chrysomelidae

نویسندگان

Department of Plant Protection, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran

چکیده

سوسک برگ‌خوار نارون، Xanthogaleruca luteola Müll.، یکی از آفات مهم درختان نارون در شهرهای ایران است. تنظیم‌کننده‌های رشد حشرات مانند هگزافلومورون به دلیل سمیت کم برای انسان و محیط زیست، برای استفاده در محیط‌های شهری توصیه می‌شوند. در این مطالعه اثر هگزافلومورون )بازدارنده سنتز کیتین( روی بعضی از ویژگی‌های بیوشیمیایی و زیستی سوسک برگ‌خوار نارون  در شرایط آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. سمیت این حشره‌کش روی لارو سن آخر X. luteola با استفاده از روش غوطه‌ورسازی برگ نارون در دمای 2 ± 25 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 10 ± 75 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام گرفت. مقدار LC30 و LC50، 72 ساعت بعد از تیمار به‌ترتیب 45/53 و 02/122 پی‌پی‌ام تخمین زده شد. ویژگی‌های زیستی و بیوشیمیایی لارو سن سوم 72 ساعت بعد از تغذیه از برگ‌های نارون تیمار‌شده با غلظت‌های LC30 و LC50 هگزافلومورون ارزیابی شد. غلظت‌های LC30 و LC50 هگزافلومورون، طول دوره لاروی را به‌ترتیب 24/0‌ ± ‌04/10 و 43/0‌ ± 27/9 روز در مقایسه با شاهد (413/0 ± ‌07/7 روز) افزایش داد. تفاوت معنی‌داری در طول دوره شفیرگی بین غلظت‌های LC30 و LC50 و شاهد مشاهده نشد. هگزافلومورون طول عمر حشره بالغ ‌را در مقایسه با شاهد به‌طور معنی‌داری کاهش داد. همچنین ناهنجاری‌های ریختی در لاروها و شفیره‌های تیمارشده مشاهده شد. نتایج نشان داد که غلظت‌های LC30 و LC50 هگزافلومورون میزان کربوهیدرات، پروﺗﺌین، گلیکوژن و چربی را در لاروهای تیمار‌شده به‌طور معنی‌داری کاهش می‌دهند. سطح فعالیت آنزیم سم‌زدای گلوتاتیون اس-‌ترانسفراز، استرازهای عمومی (آلفا و بتا استراز) و آنزیم درگیر در ایمنی، یعنی فنل‌اکسیداز، به‌وسیله هگزافلومورون به‌طور معنی‌داری تحت تأثیر قرار گرفت. هرچند این نتایج به‌روشنی بیانگر اثرات مضر غلظت‌های زیرکشنده هگزافلومورون روی سوسک برگ‌خوار نارون است، برای بهبود کارایی این ترکیب با کاربرد مؤثر در مدیریت تلفیقی این آفت، تحقیقات بیشتری لازم است صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Toxicity, and biological and biochemical effects of hexaflumuron on the elm leaf beetle, Xanthogaleruca luteola (Col.: Chrysomelidae)

نویسندگان [English]

  • Elham Bashari
  • Mohammad Ghadamyari
  • Jalal Jalali Sendi
چکیده [English]

The elm leaf beetle, Xanthogaleruca luteola Müll., is the most important pest of elm trees in Iranian cities. Insect growth regulators (IGRs) such as hexaflumuron are recommended to use in urban areas for their low toxicity to human and environment. In this study, the impact of the chitin synthesis inhibitor, hexaflumuron, was evaluated on some biochemical and biological characteristics of the elm leaf beetle under laboratory conditions. The toxicity of this insecticide investigated on the last instar larvae of X. luteola using leaf dip method (25 ± 2 ºC, 75 ± 10% relative humidity, 16 h (light): 8 h (dark)). LC30 and LC50 values were calculated at 53.45 and 122.02 ppm, 72 h post treatment, respectively. Biological and biochemical characteristics were evaluated for 3rd instar larvae, following 72 h feeding on the elm leaves treated with LC50 and LC30 concentrations of hexaflumuron. The LC30 and LC50 concentrations of hexaflumuron increased the duration of larval stage, 10.04 ± 0.24 and 9.27 ± 0.43 days, respectively, compared with the control, 7.07 ± 0.413 days. There were no significant differences in the duration of pupal stage for LC30 and LC50 concentrations and control group. Hexaflumuron significantly decreased adult longevity compared with the control. Several morphological abnormalities were also observed in treated larvae and pupae. The results showed significant reductions of carbohydrate, protein, glycogen and lipid contents at the LC30 and LC50 concentrations of hexaflumuron. The activities of the detoxifying enzyme glutathione S-transferase, general esterases (α-esterases and β-esterases) and the immunological enzyme phenoloxidase were significantly affected by hexaflumuron. Although the results are clearly indicative of the adverse effects of sublethal concentrations of hexaflumuron on the beetle pest, further investigations are required to improve the efficiency of the chemical for being viably used in integrated pest management programs against the elm leaf beetle.

کلیدواژه‌ها [English]

  • hexaflumuron
  • general esterase
  • glutathione S
  • transferase
  • morphological abnormality
  • Phenoloxidase