فهرست دوبالان مینوز خانواده Agromyzidae (Diptera)و گزارش 11 گونه جدید از ایران

نویسندگان

1 Department of Plant Protection, Agricultural and Natural Resources Research Center of West -Azarbaijan, Urmia, Iran.

2 Department of Plant Protection, University of Urmia, Urmia, Iran.

3 Department of Entomology, Islamic Azad University, Jahrom Branch, Fars, Iran.

چکیده

مقاله حاضر نتایج اولین بررسی برای شناخت فون مگس‌های مینوز خانواده Agromyzidae منطقه ارومیه در استان آذربایجان­غربی و فهرستی از مگس‌های این خانواده را در ایران ارائه می‌کند. در طول سه سال بررسی مجموعاً 20 گونه متعلق به 9 جنس از مگس‌های این خانواده در منطقه ارومیه شناسایی شدند که از میان آن‌ها یازده گونه شامل، Amauromyza (Cephalomyza) luteiceps (Hendel 1920)، Aulagromyza populi (Kaltenbach, 1864)، Cerodontha (Poemyza) lapplandica (Rydén, 1956)، Liriomyza hieracii (Kaltenbach, 1862)، Melanoagromyza aeneoventris (Fallén, 1823)، Melanoagromyza albocilia Hendel, 1931، Melanoagromyza nigrissima Spencer, 1976، Ophiomyia beckeri (Hendel, 1923)،
Ophiomyia curvipalpis (Zertterstedt, 1848)، Ophiomyia orbiculata (Hendel, 1931) و Pseudonapomyza europaea Spencer, 1973 برای فون ایران جدید بوده و با اضافه کردن گونه‌های فوق، فهرست مگس‌های مینوز ایران شامل 46 گونه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A checklist of the Iranian Agromyzid leaf-miner flies with 11 new records

نویسندگان [English]

  • H. Ranji 1
  • Y. Karimpour 2
  • A. Dousti 3
1 Department of Plant Protection, Agricultural and Natural Resources Research Center of West -Azarbaijan, Urmia, Iran.
2 Department of Plant Protection, University of Urmia, Urmia, Iran.
3 Department of Entomology, Islamic Azad University, Jahrom Branch, Fars, Iran.
چکیده [English]

The paper presents the first contribution to the knowledge of the leaf miner flies (Diptera: Agromyzidae) of the Urmia region in the West Azerbaijan province and a list of the 46 recorded species of agromyzid flies of Iran. During a three-year survey, 20 agromyzid species were identifiedbelonging to nine genera. The species Amauromyza (Cephalomyza) luteiceps (Handel 1920), Aulagromyza populi (Kaltenbach, 1864), Cerodontha (Poemyza) lapplandica Ryden, 1956, Liriomyza hieracii (Kaltenbach, 1862), Melanoagromyza aeneoventris (Falleh, 1823), Melanoagromyza albocilia Handel, 1931, Melanoagromyza nigrissima Spencer, 1976, Ophiomyia beckeri (Hendel, 1923), Ophiomyia curvipalpis (Zerterstedt, 1848), Ophiomyia orbculata (Hendel, 1931) and Pseudonapomyza europaea Spencer, 1973 werereported as new records for the Iranian insect fauna.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agromyzidae
  • leaf miners
  • new records
  • Urmia
  • Iran
Abai, M. (1984) List of pests of forest trees and shrubs of Iran. 147 pp. Plant Pests and Diseases Research Institute, Tehran.

Afshar, D. J. (1938) Pest of summer crops, vegetables, industrial plants and forages in Iran and their control. 124 pp. Plant Pests and Disease Research Institute, Tehran.

Amin, Gh. A., Nouri, P. & Gilassian, E. (2002) Identification of cotton leaf miner, determination of its host plants and population fluctuation in Darab and Varamin regions. Proceeding of the 15th Iranian Plant Protection Congress. Vol. 1. pp. 42.

Behdad, E. (1988) Pests and diseases of forest trees and shrubs of Iran. 807 pp. Plant Pests and Diseases Research Institute, Esfahan.

Behdad, E. (1993) Pest of field crops in Iran. 589 pp. Plant Pests and Disease Research Institute, Esfahan.

Benavent-Corai, J.; Martinez, M.; & JiménezPeydró R. (2005) Catalogue of the hosts-plants of the world Agromyzidae (Diptera). Bollettino di Zoologia agraria e di Bachicoltura 37: 1-97.

Bland, K. P. (1994) Some leaf mining Diptera from North Uiist Outer Hebrides. Glasgow Naturalist 22 (4), 385-387.

Bland, K. P. (2002) Chromatomyia fuscula Zetterstedt (1838) (Diptera; Agromyzidae) is definitely a British species. Dipteristis Digest 7 (2), 101-102.

Cerny, M. (2007a) Description of eight new species of Agromyzidae (Diptera) from North Korea, including new records. Studia dipterologica 14, 209-229.

Cerny, M. (2007b) New faunistic records of Agromyzidae (Diptera) from Andorra including descriptions of three new species. Boletin Sociedad Entomologica Aragonesa 41, 43-51.

Cerny, M. (2012) The fauna of Agromyzidae (Diptera) in the Gemer region (central Slovakia) with descriptions of three new species from Slovakia. Cas Slezské muzeum opava (A) 61, 49-76.

Cerny, M. & Merz, B. (2006) New records of Agromyzidae (Diptera) from the Palearctic Region. Mitteilungen Der Schweizerischen Entomologischen Gesellschafi 79, 77-106.

Chandler, P. J. (1998) Checklists of insects of the Isles (New series) Part 1: Diptera. Handbooks for the identification of British insects. Royal Entomological Society 12, 1-234.

Cikman, E. & Sasakawa, M. (2008) The Turkish Agromyzidae (Diptera), with descriptions of four new species. Entomological Science 11, 81-86.

Civelek, H. S., Cikman, E. & Dursan, O. (2009) Revised checklist of Turkish Agromyzidae (Diptera) fauna of Turkey. Turkish Journal of Zoology 33, 349-358.

Costa-Lima, T. C., Geremias, L. D. & Parra, J. R. P. (2014) Temperature Dependent Development of Two Neotropical Parasitoids of Liriomyza sativae (Diptera: Agromyzidae). Journal of Insect Science 14, 245-249.

De Bruyn, L. de, & Tschirnhaus, M. (1991) Agromyzidae. pp. 151-154 in Grootaert, P. Bruyn, L. De. & Meyer, M. De. (Eds) Catalogue of the Diptera of Belgium. Studiedokumenten van het KBIN 70, 151-154

Dempewolf, M. (2001) Larval morphologie und phylogenie der Agromyzidae (Diptera). Diss. Bielefeld, Germany.256 pp.

Dempewolf, M. (2006) Agromyzidae (Diptera) of economic importance. CD-ROM, Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics, Zoological Museum Amsterdam. Available from: http://www.science.uva.nllentomollAgromyzidae.html (accessed 23 September 2014).

Dousti, A. F. (2006) Biodiversity of leaf miners (Dip.: Agromyzidae), Biology of the major species and their natural enemies in Shiraz region. Ph. D. thesis. Islamic Azad University, Science & Research Branch.

Dousti, A. (2010) Annotated list of Agromyzidae (Diptera) from Iran, with four new records. Journal of Entomological Research Society 12, 1-6.

Esmaili, M., Mirkarimi, A. A., & Azmayeshfard, P. (1996) Agricultural Entomology, Destructive insects, mites, rodents, mollusks and their control. 550 pp. Tehran University Publications.

Farahbakhsh, Gh. (1961) Checklist of important insects and other enemies of plants and agricultural products in Iran. Ministry of Agriculture. 153 pp. Department of Plant protection, Tehran.

Farrokhi, S., Ebrahimi, E. & Noori, P. (2004) Study on population fluctuation of Liriomyzatrifolii and its parasitoids on cucumber in Varamin region. Proceeding of the 16th Iranian Plant Protection Congress.Vol. 1. pp. 16.

Griffiths, G. C. D. (1964). A note on some Agromyzidae (Diptera) from northern Persia, including a new Liriomyza species.Entomologist's Monthly Magazine 99, 75-79.

Hazini, F., Zamani, A. A., Sasakawa, M., Rakhshani, E. & Torabi, M. (2013) A Contribution to the Agromyzid Leaf Miners (Diptera: Agromyzidae) of Kermanshah, Iran. Journal of the Entomological Research Society 15 (3), 10 1-107

Jafarzadeh, N. & Pourmirza, A. A. (1998) Studies on biology of PhytomyzaorobanchiaKalt. In field and under laboratory conditions. Proceeding of the 13th Iranian Plant Protection Congress.Vol. 1. pp. 80.

Johnson, M.W., Welter, C., Toscano, N. C., Ting, I. P. & Trumble, J. T. (1983) Reduction of tomato leaflet photosynthesis rates by mining activity of Liriomyzasativae (Diptera: Agromyridae). Journal of Economic Entomology 76, 1061-1063.

Kalantar Hormozi, F., Sahragard, A., Mohajeri, R. & Jalalisandi, J. (2000) Introduction of vegetable leaf miner Liriomyza sativae (Dip.: Agromyzidae) in Khuzestan province. Proceeding of the 14th Iranian Plant Protection Congress.Vol. 1. pp. 251.

Lotfalizadeh, H. (2004) Report of cabbage leaf miner fly. Newsletter of Entomological Society of Iran 21, 1.

Mahmoodi, A., Dousti, A. & Fallahzadeh, M. (2011) Identification of leaf miners (Dip.:Agromyzidae), and their natural enemies in Khonj region. National Conference Management of Agriculture 1, (7).

Martinez M (2011) Agromyzidae. in Pape, T. & Beuk, P. (Eds) Fauna europaea: Diptera. Fauna europaea version 2.4. http://www.faunaeur.org.

Minkenberg, O. P. J. M. & van Lenteren, J. C. (1986) The leafminers Liriomyza bryoniae and L. trifolii (Diptera: Agromyzidae), their parasites and host plants: a review. Wageningen Agricultural University Papers, 86: (2). 50 pp.

Movahedi-Fazel, M., Shojai, M. & Esmaili, M. (1998) The efficiency of broomrape-miner fly Phytomyza orobanchiae Kaltenbach (Dip.: Agromyzidae) to decrease the ability of seed production in broomrape in Shahriar region. Proceeding of 13th Iranian Plant Protection Congress, pp.96.

Murphy, S. T. & LaSalle, J. (1999) Review article: balancing biological control strategies in the IPM of new world invasive Liriomyza leaf miners in field vegetable crops. Biocontrol News and Information 20, 91-104.

Ortiz, R. G. (2010) Biosystematics contributions to Agromyzidae (Diptera). 444 pp. Thesis Doctoral University of Valencia.

Ortiz, R. G., Martinez, M. & Jimenez, R. P. (2010) New species records of Agromyzidae (Diptera) from Spain. Journal of Entomological Science 45, 91-105.

Pakalniskis, S. (2000) New data on the bionomics and distribution of Agromyzidae (Diptera) with the description of a new species. Acta Entomologica Lituanica 10 (1), 59-62.

Pape, T. & Beuk, P. (2011) Fauna Europaea: Agromyzidae. Fauna Europaea Version 2.0. Avaiable from: http://www.faunaeur.org (accessed 12 July 2015].

Pape, T. & Thompson, F. C. (2013) Systema Dipterorum. The Biosystematic Database of World Diptera. Available from: http://www.diptera.org/(accessed 10 July 2015)

Phillips, W. J. (1914) Corn-leaf blotch miner. Journal of Agricultural Research 2, 15-31.

Pourhaji, A., Alipanah, H. Gharali, B. & Lotfalizadeh, H. (2012) Fauna of alfalfa leaf miners in East Azerbaijan province. Proceeding of the 20th Iranian Plant Protection Congress.Vol. 1. pp. 7.

Radjabi, Gh. & Behrozin, M. (2003) Pests and diseases of wheat in Iran. 186 pp. Agricultural Research and Education Organization Iran.

Radjabi, Gh., Hosseyni, S. M. & Mansoor-Ghaazi, M. (1997) Diptera species occurring in wheat and barley in Iran. Applied Entomology and Phytopathology 64 (1, 2), 60-71.

Robbins, J. (1983) Leaf-mining insects in Warwickshire: an introduction. Proceedings of the Birmingham Natural History Society 25 (1), 5-30.

Robbins, J. (1991) The leaf miners of Warwickshire with notes on other species occurring in the Midlands. 182pp. Warwickshire Museum, Market Place, Warwick, CV34 4SA.

Sasakawa, M. (1997) Lauxaniidae and Agromyzidae (Diptera) of the Ryukyus. Esakia 37, 141-148.

Sasakawa, M. (2005) Notes on the Japanese Agromyzidae (Diptera), Japanese species of the genus Cerodontha Rondani, with the description of five new species. Scientific Reports of Kyoto Prefectural University Human Environment and Agriculture 57, 47-61.

Scheirs, J., Bruyn, L. D. & Tschirnhaus, M. V. (1995) Agromyzidae (Diptera) of the nature reserve "Hobokense Polder": faunistics and life-history aspects. Bulletin et Annales de la Societeroyale beige Entomologie 131, 191-205.

Scheirs, J. Bruyn, L. D., Vandenbussche, P. & Jordaen, K. (1994) Leafminers (Diptera; Agromyzidae) new to the Belgian fauna. Bulletin et Annales de Societe royale belge d'Entomologie 130, 54-57.

Shahreki, Z., Rakhshani, E. & Sasakawa, M. (2012) A Contribution to the agromyzid leaf miners (Diptera: Agromyzidae) of Iran. Biologia Nyssana 3 (1), 31-36.

Spencer, K. A. (1972) Diptera, Agromyzidae. 136 pp. Handbooks for the Identification of British Insects.

Spencer, K. A. (1973) Agromyzidae (Diptera) of Economic Importance. 418 pp. Springer Science & Business Media.

Spencer, K. A. (1976) The Agromyzidae (Diptera) of Fennoscandia and Denmark. FaunaEntomologica Scandinaviaca 5 (1), 1-304.

Spencer, K. A. (1981) A Revisionary Study of the Leaf-mining Flies (Agromyzidae) of California. 469 pp. University of California, Agriculture and Natural Resources.

Spencer, K. A. (1989) Family Agromyzidae. pp. 538-547 in Evenhuis, N. L. (Ed.) Catalogue of the Diptera of the Australasian and Oceanian regions. Bishop Museum Special Publication, Bishop Museum Press, Honolulu. E. J. Brill, Leiden. 1156 pp.

Spencer, K. A. (1990) Host Specialization in the World Agromyzidae (Diptera). 444 pp. Kluver Academic Publishers, Netherland.

Stang, D. J. (comp.) 2004-present. Zipcode Zoo. The BayScience Foundation, Inc., Bethesda, Maryland, USA. Available from: http://ZipcodeZoo.com / (accessed)

Subasinghe, S. M. C. & Fellowes, R. W. (1978) Recent trends in grain legume pest research in Sri Lanka, pp. 37-41 in Singh, S. R.; Van Emden, H. F. & Ajabola Taylor, T. (Eds) Insect Pests of Grain Legumes: Ecology and Control. Academic Press, London

Tschirnhaus, M. V. & Karimpour, Y. (2006) First record of Liriomyza pusilla (Meigen, 1830) (Diptera: Agromyzidae) from Iran. Proceedings of the 17th Iranian Plant Protection Congress.Vol. 1.pp. 251.

Yildirim, E. M., Unay, A. & Civelek, H. S. (2010) The effect of Liriomyzatrifolii (Burgess) (Diptera: Agromyzidae) on some leaf characteristics of bean (Phaseolus vulgaris L.). Journal of Food, Agriculture & Environment 8 (3 & 4), 839-841.

Zahiri, B., Moharramipour, S., Talebi, A. A. & Fathipour, Y. (2003) Leaf miner Liriomyza sativae (Dip.: Agromyzidae) as a potential pest of chrysanthemum in Iran. The Second Applied Scientific Seminar on Flowers and Ornamental Plants 12.

Zhu, X., Reid, L. M., Woldemariam, T., Tenuta, A.& Lachance, P. (2004) Survey of corn diseases and pests in Ontario and Quebec in 2003. Canadian Plant Disease Survey 84, 1-136.

Zlobin, V. V. (1993) Review of mining flies of the genus Cerodontha. IV. Subgenus Poemyza (Diptera: Agromyzidae). Zoosystematica Rossica 1, 117-141.