اثرات دو میزبان و سه دمای مختلف بر شاخصهای رشد جمعیت شته سیاه یونجه (Aphis craccivora Koch . ( Hom.: Aphididae


عنوان مقاله [English]

Effect of Two Host Plants and Various Temperatures on Population Growth Parameters of Aphis craccivora Koch . ( Hom.: Aphididae)

نویسندگان [English]

  • H.M. Takallouzadeh
  • K. Kamali
  • A.A. Talebi
  • Y. Fathipour