گزارش زنبور (Metastenus concinnus ( Hym.: Pteromalidae پارازیتویید کفشدوزک Cryptolaemus montrouzieri از ایران


عنوان مقاله [English]

Report of Metastenus concinnus ( Hym.: Pteromalidae ) Parasitoid of Cryptolaemus montrouzieri in Iran

نویسندگان [English]

  • E. Gharizadeh
  • Sh. Hesami