گزارش زنبور هیپرپارازیتویید (Baryscapus erynniae ( Hym.: Eulophidae از ایران


عنوان مقاله [English]

Report of Baryscapus erynniae ( Hym.: Eulophidae)From Iran

نویسندگان [English]

  • M. Khalili - Mahani
  • B. Hatami
  • H. Seyedeoleslami
  • John Lassal