فون کنه های بالاخانواده Dermanyssoidea (Acari: Mesostigmata) در شهرستان خرم آباد و اولین گزارش از کنه نر هترومورف گونه Cosmolaelaps vacua (Laelapidae) از ایران


عنوان مقاله [English]

Fauna of the superfamily Dermanyssoidea (Acari: Mesostigmata) in Khorramabad with the first record of heteromorphic male of Cosmolaelaps vacua (Lealapidae) from Iran.

نویسندگان [English]

  • I. Hassanvand
  • Sh. Kazemi
  • Sh. Jafari
  • J. Shakarami