مهار پاسخ شاخکی حشرات نر شب پرة مینوز گوجه فرنگی (Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae به فرومون جنسی تحت تاثیر سه حشره کش در مطالعات الکتروفیزیولوژیک

نوع مقاله: مقاله کامل، فارسی

نویسندگان

1 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان، ایران

3 گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

4 گروه اکولوژی شیمیایی، موسسه تحقیقات و فناوری فوندازیون ادموند ماخ، سان میکل، آل آذیجه، ترنتینو، ایتالیا

چکیده

مینوز گوجه­فرنگی، Tuta absoluta Meyrick از آفات درجه اول گوجه­فرنگی محسوب می­شود و خسارت اقتصادی قابل توجهی را در گلخانه و مزرعه­ وارد می­کند. به دلیل رفتار تغذیه­ای درون بافتی و تولیدمثل بالا، ایجاد جمعیت مقاوم در این آفت محتمل می­باشد. با تکیه بر امکان تاثیر سموم شیمیایی بر اختلال در جفت­گیری حشرات کامل، می­توان رویکرد دیگری را در کاربرد حشره­ کش­ها علیه این آفت بکار برد. در این آزمایش، تاثیر سه حشره­کش ایمیداکلوپرید، ایندوکساکارب و نیم ­آزال با مکانیسم اثر متفاوت در چهار غلظت (μg/ml 100، 10، 1، 0) بر میزان پاسخ الکتروفیزیولوژیکی گیرنده­ های شاخکی حشرات نر 3-2 روزه به فرومون جنسی مورد بررسی قرار گرفت. میزان پاسخ شاخکی در 6 زمان متوالی پس از سمپاشی، نسبت به میزان تحریک به فرومون جنسی قبل از پاشش به صورت درصد مهارکنندگی محاسبه و با روش مشاهدات مکرر آنالیز شد. نتایج بدست آمده تفاوت معنی­ دار بین غلظت­ های مورد آزمایش در مقایسه با شاهد و زمان­های پس از پاشش حشره کش و نیز اثر متقابل بین این دو فاکتور را نشان داد. در صورتی که بین سموم مورد آزمایش تفاوتی مشاهده نشد. حشره­ کش­های مورد بررسی بین 20-18 درصد موجب مهار پاسخ گیرنده ­های شاخکی شده­اند که در یک ارتباط غلظت-پاسخ، بالاترین میزان درصد مهارکنندگی در غلظت 100 میکروگرم بر میلی لیتر مشاهده شد. نتایج گویای اثر این حشره­کش­ها بر گیرنده­های شاخکی می­باشد و پاسخ آن­ها به فرومون جنسی را مختل می­نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Inhibition of antennal response of the tomato leaf miner males, Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae) to its sex pheromone under the influence of three insecticides in an electrophysiological study

نویسندگان [English]

  • Ziba Mamduh 1
  • Morteza Movahedi Fazel 2
  • Ali Asghar Seraj 3
  • Gianfranco Anfora 4
1 Department of Plant Protection, College of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahwaz, Iran.
2 Department of Plant Protection, College of Agriculture, Zanjan University, Zanjan, Iran.
3 Department of Plant Protection, College of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahwaz, Iran.
4 Department of Chemical Ecology, Fondazione Edmund Mach, Research and Innovation Centre, San Michele all’Adige, TN, Italy
چکیده [English]

The tomato leaf miner moth Tuta absoluta Meyrick is an invasive pest of tomato which damages this crop economically in greenhouse and field conditions. Due to the endophytic feeding habits of larvae and the high fecundity, the resistant populations has developed. Based on the effect of chemical pesticides on the mating disruption efficacy, it is therefore possible to exploit novel approaches on the use of insecticides against this pest. In this study, the efficacy of 3 insecticides, imidaclopride, indoxacarb and NeemAzal, with different mode of action, in 4 concentrations (0, 1, 10, 100 μg/ml) were assayed on Electroantennogram response of antennal receptors of 2-3 days old males to sex pheromone. The antennal responses rate to sex pheromone were measured during 6 time intervals, after insecticide spray and were calculated as inhibitory percentage in comparison to the response rate before spray and the data was analysis by repeated measure method. The results showed a significant difference between different concentrations of each insecticides compared to the control, the time of EAG assay and also the interaction effects of these factors, while, there was no significantly difference between tested pesticides. All insecticides were inhibited the antennal response in range of 18-20%. There was a dose- dependent relationship between concentration levels of each insecticides and the highest inhibition percentage was calculated in 100 μg/ml. The results confirmed the inhibitory effect of the tested insecticides on the antennal receptors leading to disruption of their response to sex pheromone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Olfactory organs
  • Electroantennogram
  • Inhibition of electrophysiological response
  • Mating disruption