کارایی چند نوع تله در جلب و شکار مگس میوه زیتون Bacterocera oleae (Diptera: Tephritidae) و حشرات غیرهدف در منطقه رودبار ایران

نوع مقاله: مقاله کامل، فارسی

نویسندگان

1 گروه گیاه پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 بخش تحقیقات گیاه پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، رشت، ایران.

3 گروه گیاه پزشکی، دانشکده علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

چکیده

مدیریت مگس زیتون با استفاده از روش­های سازگار با محیط زیست شامل راهبرد جذب، کشتن و شکار انبوه می­باشد. هدف از این پژوهش، ارزیابی کارایی چند تله و ماده جلب­کننده به منظور جلب و شکار مگس ­زیتون بود. آزمایش با 4 تیمار و 8 تکرار در یک باغ زیتون در شهرستان رودبار در سال­های 1395 و 1396 انجام شد. تیمار­ها عبارت بودند از: 1- تله زرد چسبنده 2- تله زردچسبنده + فرومون جنسی 3- تله مکفیل + پروتیئن هیدرولیزات 4- تله مکفیل + محلول غذایی دست­ساز بر پایه وانیل. بازدید تیمار­ها به صورت هفتگی و تجزیه و تحلیل داده­ها با نرم­افزار SAS انجام شد. نتایج سال اول نشان داد؛ تیمار 4 با سایر تیمار­ها از نظر شکار مجموع حشرات نر و ماده و حشرات نر دارای اختلاف معنی­دار است و تیمار یک با میانگین 25/8±8/38 بیشترین جلب حشرات غیر­هدف را داشت. در سال دوم، تیمار شماره2 در شکار مجموع حشرات نر و ماده و حشرات نر دارای اختلاف معنی­دار با سایر تیمار­ها بود. ولی از نظر شکار حشرات غیر هدف با میانگین 23/7±55/68 در کنار تیمار شماره 1 با میانگین 16/9±58/77 در یک سطح آماری قرار گرفت. تیمار 4  با میانگین 27/0 ± 97/0 بیشترین جلب حشرات ماده را داشت و روند یکسانی در متوسط جلب هفتگی حشرات در کل تله ها نیز مشاهده شد. بر این اساس، به طور کلی، تیمار 4 با داشتن بالاترین میانگین در جلب حشرات ماده وکمترین جلب حشرات غیرهدف طی دوسال، قیمت پایین و کمترین آسیب به تنوع زیستی باغ­های زیتون بر سایر تیمار­ها برتری داشته و می­تواند در کنار پایش آفت همراه با تله­های فرومونی درکنترل آفت نیز موثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The efficacy of some traps in attracting and capturing olive fruit fly, Bacterocera oleae (Diptera: Tephritidae) and non-target insects in Roudbar region of Iran

نویسندگان [English]

  • Ahad Sahragard 1
  • Mohamad Reza Abbasi Mojdehi 2
  • Sara Amini Fathkohii 3
1 Department of Plant Protection, College of Agricultural Sciences, Guilan, Rasht, Iran
2 Plant Protection Research Department, Agricultural research, Education and Natural resources center of Guilan.
3 Department of Plant Protection, College of Agricultural Sciences, Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Management of the olive fruit fly using environmentally friendly methods includes strategies based on lure and kill and/or mass-trapping to reduce the damage to fruits. The purpose of this study was to evaluate the efficiency of some attractive materials to lure and capture olive fruit fly. Four trials and eight replications were conducted in an olive grove in Roudbar, Iran in 2016 and 2017. The treatments were: 1) yellow sticky trap, 2) yellow sticky trap + Pheromone, 3) Mcphail + Protein hydrolyzate, 4) Mcphail + Propylene vanilla based solution. Traps were visited weekly and the data were analyzed using SAS software. The results of the first year (2016) showed that treatment 4 with other treatments had a significant difference in terms of attracting male and female insects, and treatment 1 had the highest non-target insects attracted with an average of 38.8 ± 25.8. In the second year, treatment 2, total male and females and male insects captured were significantly different with other treatments, but non-target insects with an average of 68.55 ± 7.23 and treatment 1 with a mean of 77. 58± 9.16 were at the same statistical level and treatment 4 with an average of 0.96 ± 0.27 had the highest incidence of female insects. Treatment 4 had the highest mean in attracting female insects and the lowest number of non-target insects in the two years of study. This trend was the same in two years of study in terms of mean number of insects captured per week in different treatments. As a whole, it had no adverse effects on the bio-diversity of olive groves and lowest price in comparison with other treatments. It can be concluded that this treatment along with pheromone traps can be used in monitoring and control of the pest.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Olive fruit fly
  • attractant materials
  • olive groves
  • traps

Ahmadi, K., Gholizadeh, H., Ebadzadeh, H. R., Hatami, F., Hosseinpour, R., Kazemifard, R. & Abdosha, H. (2015) Agricultural statistics, Horticultural crops. 3. pp, 253. Ministry of Jihade-Agriculture, Iran [In Persian].

Bateman, M. & Morton, A. )1981( The importance of ammonia in proteinaceus attractants for fruit flies. Australian Journal Agricultural Research 32, 883-903.                            

Ben-Yosef, M.  Pasternak, Z., Jurkevitch, E. & Yuval,  B. (2014) Symbiotic bacteria enable olive flies (Bactrocera oleae ) to exploit intractable sources of nitrogen. Journal of EvolutionaryBiology 27(12), 2695-2705.

Basilios, E. M, Anastasia, P. M.  & Stefanou, D. (2002) Attract and kill of the olive fruit fly Bactrocera oleae in Greece as a part of a control system. IOBC/WPRS Bulletin 1,11–70.

Broumas, T., Hantitak, G., Liaropoulos, C., Tomazon, T.  & Ragoussis, N. (2002) The efficacy of an improved form of the mass-trapping method for the control of the olive fruit, Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae) pilot-scale feasibility studies. Journal of AppliedEntomology 126, 217-223.    

Burrack, H. J., Connell, J. H. & Zalom, F. G. (2008) Comparison of olive fruit fly (Bactrocera oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae) captures in several commercial traps in California. International Journal of Pest Management 54, 227-23.

Delerio, G. (1989) Mass trapping experiments to control the olive fruit fly in Sardinia, Proceedings of the CEC/IOBC International Symposium, fruit flies of economic importance, 87, 7-10 April 1987, Rome, Italy.  

Economopoulos, A. P. (2002) Report to International Atomic Energy Agency (IAEA), Vienna, Austria, pp, 44.                                                                                                                                         

Gonçalves, F, & Torres, L. (2013) The use of trap captures to forecast infestation by the olive fly, Bactrocera oleae (Rossi) (Diptera: Tephritidae), in traditional olive groves in north-eastern Portugal. International Journal of Pest Management 59, 279–286.

Girolami, V., Pellizzari, G., Ragazzi, E. & Veronese, G. (1975) Sterility Principle for Insect Control, 1974, in Proceedings of the IAEA Symposium. Vienna, pp, 209-217.

Harris, E. J.,  Ford-Livvne, C. & Lee, Y. L. (1989)  Population monitoring of tephritids fruit flies by stratified sampling on the island Oahu, Hawaii, in: Vijysegaram, S. and Ibrahim, A. G. (eds.), Proceedings of the Symposium: Fruit flies in the tropics. First International Symposium, 14-16 March 1988, Kualalumpur, Malaysian Agricultural Research and Development Institute, KualaLambur, Malaysia. pp, 342-352.   

Haniotakis, G., Kozyrakis, M., Fitsakis, T. & Antonidaki, A. (1991) An effective mass trapping method for the control of Dacus oleae. Journal of Economic Entomology84(2), 564-569.

Haniotakis, G. E. (2005) Olive pest control: present status and prospects. in: Proceedings of the International Symposium of IOBC/WPRS 28, 1–9.    

Hendrichs, J., Lauzon, C. R., Cooley, S. S., & Prokopy, R. J. (1993) Contribution of
natural food sources on adult longevity and fecundity of Rhagoletis pomonella (Diptera: Tephritidae). Annals of the Entomological Society of America 86, 250-264.

Johnson, M. W., Zalom, F. G., van Steenwyk, R. P., Vossen, A. K., Devarenne, K. M., Daane, B., Krueger, J. H., Connell, V., & Yokoyama. B. (2006) Olive fruit fly management guidelines for 2006. University of California, Cooperative Extension UC Plant Protection Quarterly 16, 1–9.

Katsoyannos, P. (1992) Olive pests and their control in the Near East. Benaki Phytopathological Institute, Athens, Greece. 

Kayhanian, A. & Mozhdehi, M. R. (2009) An investigation on biology of Olive fruit fly, Bactrocera oleae Gmelin in field conditions of Qazvin, Zanjan, Guilan and Khouzestan provinces. Final report of research project, IRIPP, AREEO, 56 pp (In Persian with English Summary).                                                                                                                 

Kennedy, J. S. (1977) Olfactory responses to distant plants and other odor sources. in Shorey, H. H.  & McKlevey, J. J.  (Eds.), Chemical control of insect behavior: theory and application. pp. 67–91. New York, Wiley.

Lopez-Villalta, M. C. (1999) Olive pest and disease management. International Olive Oil Council. Madrid: Collection of Practical Handbooks. 

Loumou, A. & Giourga, C. (2003) Olive groves: The life and identity of the Mediterranean. Agriculture and Human Values 20(1), 87-95. 

Marshall, W. J., Wang, X-G., Nadel, H., Opp, S. B., Kris, L-P., Stewart-Leslie, J. & Daane, K. M.  (2011) High temperature affects olive fruit fly populations in California's Central Valley. California Agriculture65(1), 29-33.

Manrakhan, A. (2006) Contribution of natural food sources to reproductive behavior, fecundity and longevity of Ceratitis cosyra, C. capitata (Diptera: Tephritidae). Bulletin of Entomollogical Research 96, 259-268.                                                                                                                    

McPhail, M. (1939) Protein lures for fruit flies. Journal of Economic Entomology32, 758-761.

Montiel, B. A., & Jones, O. (2002) Alternative methods for controlling the olive fly, Bactrocera oleae, involving semiochemicals. In: Proceedings of 2nd European Meetingof the IOBS/WPRS 25, pp, 11.

Nestel, D., Ordano, M., Engelhard, I., Rempoulakis, P., Nemny-Lavy, E., Blum, M., & Yasin, S. )2015( Olive fruit fly (Bactrocera oleae) population dynamics in the Eastern Mediterranean: Influence of exogenous uncertainty on a monophagous frugivorous Insect. PLoS ONE 10(5), e0127798 doi: 10.1371/journal.   

Neuenschwander, P. & Michelakis, S. (1979) McPhail trap captures of Dacus oleae (Gmel.)(Diptera, Tephritidae) in comparison to the fly density and population composition as assessed by sondage technique in Crete, Greece. Bulletin Société Entomologique Suisse 52, 343-357.

Orphandis, P. S. & Kalmoukos, P. K. (1958) Insecticides mixtures as a mean for improving protein hydrolysate baits used against the olive fly Dacus oleae. Zeitschrift fur Angewandte Zoologie 66(1), 75-86.                                                                                                            

Rice, R. E. (2000) Bionomics of the olive fruit fly Bactrocera (Dacus) oleae. U.C. Plant ProtectionQuarterly 10(3), 1-5.                                                                                                                    

 Rice, R. E., Phillips, P. A., Stewart-Leslie, J. & Sibbett, G. S. (2003) Olive fruit fly populations measured in central and southern California. California Agriculture 57, 122-127.

Robinson, A. S., Wandemberg, C. A., Rieger, E. E., Villamizar, C. A., Moran Portillo, C. H., Tewari, R. & Kurihara, J. S. (1989) Fruit flies, their biology, natural enemies and control (No. H10 23). University of Amsterdam, Amsterdam (Holanda).  

Rezaii, V. & Jafari, Y. (2004) The first record of Bactrocera oleae in Iran. Bulletin of Entomological Society of IranNo. 22 (in Persian).                                          

Sharaf, N. S. (1980) Life history of the olive fruit fly, Dacus oleae Gmel. (Diptera: Tephritidae) and its damage to olive fruits in Tripolitania. Zoology and Entomology89, 390-400.                                 

Steiner, F., Miyashita, D. H., & Chrisrenson, D. (1957) Angelica oils as med fly lures. Journal of Economic Entomology 50(4), 505-511.                                                                                            

Tsiropoulos, G. P. (1977) Reproduction and survival of the adult Dacus oleae feeding on pollens and honeydews. Environmental Entomology 6, 390-392.                                                                         

Varikou, K., Alexandrakis, V., Gika, V., Birouraki, A., Marnelakis, C. H. & Sergentani, C. H. R. (2013) Estimation of fly population density of Bactrocera oleae in olive groves of Cert.  Phytoparasitica 41, 105-111. 

White, I., Elson, M. & Harris, M. (1992)Fruit flies of economic significance: their identification and bionomics. Oxon, U. K. CAB International.  

Yasin, S. Rempoulakis, P., Nemny-Lavy, E., Levi-Zada, A., Tsukada, M., Papadopoulos, N. T. & Nestel, D. (2014) Assessment of lure and kill and mass-trapping methods against the olive fly, Bactrocera oleae (Rossi), in desert-like environments in the Eastern Mediterranean. Crop Protection 57, 63-70.                                                                      

Yokoyama, V. Y., Miller, G. T., Stewart-Leslie, J., Rice, R. E., & Phillips, P. A. (2006) Olive fruit fly (Diptera: Tephritidae) populations in relation to region, trap type, season, and availability of fruit. Journal of Economic Entomology 99, 2072–2079.                                                                 

Yokoyama, V. Y. (2015) Olive fruit fly (Diptera: Tephritidae) in California table olives, USA: Invasion, distribution, and management implications. Journal of Integrated Pest Management 6(1), doi:10.1093/jipm/pmv014. 

Zohary, D, Hopf, M. (2000) Domestication of plants in the Old World. 3rd ed.316pp. New York: Oxford University Press.