نمایه نویسندگان

ا

ب

 • برومند، هوشنگ کلید شناسائی گروه ها و گونه های جنس SITONA در ایران ( COL.- CURCULIONIDAE) [دوره 2، شماره 2، 1353، صفحه 101-110]

پ

 • پورمیرزا، علی اصغر بررسی مقاومت سنین مختلف لارو شب پره هندی .Plodia interpunctella Hb در برابر حشره کش میکربی Bacillus thuringiensis [دوره 2، شماره 1، 1353، صفحه 25-34]

ت

 • تیرگری، سیاوش مرفولوژی ، طبقه بندی و پراکندگی بالا خانواده( EVANIOIDEA (HYM در ایران [دوره 2، شماره 2، 1353، صفحه 55-64]

ج

 • جوادیان، عزالدین بررسی تاثیر نماتد Brugia pahangi در روی میزان تخمگذاری سوش حساس پشه Aedes aegypti [دوره 2، شماره 1، 1353، صفحه 15-20]

ر

 • رجبی، غلامرضا فهرست تکمیلی از بوپرستیدهای ( Buprestidae) ایران و مناطق انتشار آنها [دوره 2، شماره 1، 1353، صفحه 35-35]
 • رستگار، رشید معرفی گونه هائی از زنبورهای Aculeata [دوره 2، شماره 1، 1353، صفحه 41-52]

ز

 • زینی، احمد حساسیت ناقلین مالاریا نسبت به حشره کشها در ایران [دوره 2، شماره 1، 1353، صفحه 37-40]

س

 • سپاسگزاریان، حسین کنه ارغوانی درختان میوه (TETRANYCHUS VIENNENSIS ZaCHER ( ACARI : TETRANYCHIDAE یک آفت جدید برای درختان میوه ایران [دوره 2، شماره 2، 1353، صفحه 65-75]

ش

 • شروفت، گونتر کنه ارغوانی درختان میوه (TETRANYCHUS VIENNENSIS ZaCHER ( ACARI : TETRANYCHIDAE یک آفت جدید برای درختان میوه ایران [دوره 2، شماره 2، 1353، صفحه 65-75]

ص

 • صفوی، محمد کلید شناسائی خانواده های نیم سخت بالپوشان ایران سنهای خانواده Pentatomidae [دوره 2، شماره 1، 1353، صفحه 21-24]

ع

 • عبائی، منصور پروانه ( EUPROCTIS (=PORTHESIA ) KARGHALIKA Moore (LEP. LYMANTRIIDAE [دوره 2، شماره 2، 1353، صفحه 77-84]
 • عشقی، نصرت اله حساسیت ناقلین مالاریا نسبت به حشره کشها در ایران [دوره 2، شماره 1، 1353، صفحه 37-40]
 • علومی صادقی، حسن نقش فرومنهای جنسی در بررسی و کنترل حشرات [دوره 2، شماره 1، 1353، صفحه 3-13]

م

 • مراد اسحقی، محمد جواد بررسی مقاومت سنین مختلف لارو شب پره هندی .Plodia interpunctella Hb در برابر حشره کش میکربی Bacillus thuringiensis [دوره 2، شماره 1، 1353، صفحه 25-34]
 • مروان، پ. گونه های جدید از سوسکهای CARABOIDEA در ایران (4) [دوره 2، شماره 2، 1353، صفحه 53-54]
 • مروان، پ. گونه هایی از سوسکهای CARABOIDEA جدید ایران (5) [دوره 2، شماره 2، 1353، صفحه 111-112]
 • مروان، پ. گونه های جدید از سوسکهای CARABOIDEA در ایران [دوره 2، شماره 1، 1353، صفحه 1-2]
 • منجمی، نزهت معرفی سه گونه از پارازیت های سرخرطومی برگ ینجه (.HYPERA POSTICA GYLL) در ایران [دوره 2، شماره 2، 1353، صفحه 85-99]
 • منوچهری، عبدالوهاب حساسیت ناقلین مالاریا نسبت به حشره کشها در ایران [دوره 2، شماره 1، 1353، صفحه 37-40]