نامة انجمن حشره شناسی ایران (JESI) - پرسش‌های متداول