نامة انجمن حشره شناسی ایران (JESI) - واژه نامه اختصاصی