نامة انجمن حشره شناسی ایران (JESI) - مقالات آماده انتشار