بررسی آزمایشگاهی زهرآگینی قارچ Metarhizium anisopliae روی (Thrips tabaci (Thys.: Thripidae و شکارگر آن (Orius albidipennis (Hem.: Anthocoridae

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش ابتدا زهرآگینی سه جدایه از قارچ Metarhizium anisopliae (Ascomycota, Clavicipitaceae) روی لارو سن دو تریپس پیاز، Lindman Thrips tabaci با روش زیست‌سنجی موسوم به Thrips Entomopathogenic Bioassay System (TEBS) و با استفاده از برج پاشش به صورت مستقیم در شش غلظت 103 تا 108 کنیدی در میلی‌لیتر ارزیابی شد. جدایه‌ی M. anisopliae EUT118 با ایجاد بالاترین مرگ و میر کل و نیز داشتن کمترین مقدار LC50
(104 × 3/2 کنیدی در میلی‌لیتر) به عنوان جدایه با زهرآگینی بالا انتخاب شد. در مرحله‌ی بعدی حساسیت حشره‌ی کامل ماده و پوره‌ی سن پنج سن شکارگر Orius albidipennis (Reuter)، به جدایه‌ی M. anisopliae EUT118 بدون حضور میزبان بررسی شد. بنابر نتایج حاصله، حشره‌ی کامل ماده و پوره‌ی سن پنج شکارگر از نظر حساسیت به این جدایه اختلاف معنی‌داری با یکدیگر نداشته و میزان مرگ و میر ناشی از قارچ روی هر دو مرحله‌ی زیستی تقریباً مشابه می‌باشد‌. نتایج این تحقیق نشان داد که به‌طورکلی سن شکارگر O. albidipennis کمتر تحت تأثیر این جدایه قرار می‌گیرد. در نتیجه این دو عامل کنترل‌کننده می‌تواند با هم برای برنامه‌های کنترل بیولوژیک تریپس پیاز در گلخانه‌ها مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A laboratory investigation on virulence of Metarhizium anisopliae on Thrips tabaci (Thys.: Thripidae) and its predator, Orius albidipennis (Hem.: Anthocoridae)

نویسندگان [English]

  • A. Kharazi-Pakdel
  • R. Talaei-Hassanloui
  • H. R. Pourian
چکیده [English]

In the present study, virulence of three isolates of Metarhizium anisopliae (Ascomycota, Clavicipitaceae) were evaluated on the second instar larvae of the onion thrips, Thrips tabaci Lindman by using spray potter tower at six conidial concentrations of isolates (103-108 conidia/ml) with Thrips Entomopathogenic Bioassay System (TEBS) method. Causing the highest total mortality rate on thrips larvae and having the lowest LC50 value (2.3 × 104 conidia/ml), M. anisopliae EUT118 was selected as the highest virulent isolate. Afterwards, the susceptibility of female adults and 5th nymphs of Orius albidipennis (Reuter) was tested against this isolate of M. anisopliae without attendance of host. Results indicated that two stages of predator; female adults and 5th instar nymphs had similarly low susceptibilities to fungal infection. In general, our results revealed that the anthocorid predator, O. albidipennis was less affected by this isolate of fungus. As a result, these two biocontrol agents could be used both together in control programs of T. tabaci in greenhouses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thrips tabaci
  • Orius albidipennis
  • Metarhizium anisopliae
  • biological control