دوره و شماره: دوره 30، شماره 1، تابستان 1389 
5. جدول زندگی شب‌پره‌ی برگ‌خوار فرفیون،Simyra dentinosa (Lepidoptera: Noctuidae)، در شرایط طبیعی ارومیه

صفحه 69-82

یعقوب فتحی‌پور؛ یونس کریم‌پور؛ علی‌اصغر طالبی؛ سعید محرمی‌پور


12. First report of two ichneumonid wasp species from Iran

صفحه 59-60

G. Sabahi؛ S. H. Goldansaz؛ H. Kishani Farahani؛ K. Hortsmann