ارزیابی حساسیت مراحل پورهی سن اول و حشرهی بالغ سفیدبالک گلخانه، Trialeurodes vaporariorum (Hemiptera: Aleyrodidae)، به حشرهکشهای نئونیکوتینوئیدی در شرایط آزمایشگاهی

نویسندگان

چکیده

سفیدبالک گلخانه، (Westwood) Trialeurodes vaporariorum، آفتی است که بهخوبی در کشتهای گلخانهای گسترش پیدا کرده است و یکی از آفات مهم گلخانهای در جهان میباشد. با توجه به تعداد نسل زیاد و پتانسیل مقاومت به آفتکشها در سفیدبالکها، بررسی و تحقیق در مورد حشرهکشهای پرکاربرد از جمله ترکیبات نئونیکوتینوئیدی برای یافتن حشرهکشهای مناسبتر ضرورت دارد. در این تحقیق، سفیدبالکها از گلخانهای در محلات از روی گیاه ژربرا جمعآوری و روی بوتههای توتون در آزمایشگاه، در دمای حدود 2 ± 25 درجهی سیلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 60 درصد، دورهی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی پرورش داده شدند. حساسیت سفیدبالک گلخانه به چند حشرهکش نئونیکوتینوئیدی شامل ایمیداکلوپرید SC35% (کنفیدور)، تیامتوکسام SC21.6% (آکتارا) و دینوتفوران SG20% (استارکل) روی حشرات بالغ و پورهی سن اول بهوسیلهی آزمایشهای زیستسنجی از نوع غوطهورکردن برگهای آلوده مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی حساسیت و درصد تلفات حشرات بالغ 24 ساعت پس از تماس آنها با برگهای تیمارشده انجام گردید. مقدار LC50 بهدستآمدهی حشرهکشهای ایمیداکلوپرید، تیامتوکسام و دینوتفوران در آزمایشها بهترتیب 48/130، 89/52 و 55/93 پیپیام بر اساس مادهی مؤثره تعیین گردید. نتایج نشان داد که حشرات بالغ بیشترین حساسیت را به تیومتوکسام دارند و پس از آن بهترتیب دینوتفوران و ایمیداکلوپرید قرار میگیرند. ارزیابی حساسیت و درصد تلفات پورهی سن اول 72 ساعت پس از تماس آنها با برگهای تیمارشده انجام شد. مقدار LC50 حشرهکشهای ایمیداکلوپرید، تیامتوکسام و دینوتفوران در آزمایشها بهترتیب 65/26، 62/12 و 48/15 پیپیام بر اساس مادهی مؤثره تعیین گردید. براساس نتایج بهدستآمده، تمامی حشرهکشهای آزمایششده روی پورهی سن اول سفیدبالک گلخانه خاصیت سمی بیشتری نسبت به حشرات بالغ داشتند و حشرهکش تیامتوکسام در بین حشرهکشهای نئونیکوتینوئیدی، روی دو مرحلهی پورهی سن اول و بالغ سفیدبالک گلخانه سمیترین بود. همچنین، حشرهکشهای دینوتفوران و ایمیداکلوپرید نیز در کنترل پورهی سن اول و حشرهی بالغ مؤثر بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of susceptibility of the first instar nymphs and adults of Trialeurodes vaporariorum (Hemiptera: Aleyrodidae) to neonicotinoid insecticides under laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • N. Pirmoradi Amozegarfard
  • A. Sheikhigarjan
  • V. Baniameri
  • S. Imani
چکیده [English]

The greenhouse whitefly, Trialeurodes vaporariorum (Westwood), has been well established in the greenhouse ecosystems and is one of the most important pests on various greenhouse crops worldwide. Because of its high fecundity and resistance to commonly used pesticides, a study was conducted to examine the effectiveness of conventional insecticides of neonicotinoid compounds. In this study, the whiteflies on the ornamental plant genus Gerbera were collected from a greenhouse in the city of Mahalat and reared on tobacco under laboratory conditions at 25 ± 2ºC and 60 ± 5% Rate of humidity (RH) and a photoperiod of 16: 8 h (L: D). The toxicity of three neonicotinoid insecticides including imidacloprid SC35% (Confidor), thiamethoxam SC21.6% (Actara) and dinotefuran SG20% (Starkle) on the adults and first instar nymphs of T. vaporariorum, was evaluated using leaf dipping bioassay method. The susceptibility of adults was assessed at 24 hour post-treatment. The LC50 values of imidacloprid, thiamethoxam and dinotefuran for adults were 130.48, 52.89 and 93.55 ppm (a. i.) respectively. The mortality of immature stages was assessed at 72 hour post-treatment. The LC50 values of imidacloprid, thiamethoxam and dinotefuran for the first instar nymph were 26.65, 12.62 and 15.48 ppm (a. i.) respectively. The results suggest that all insecticides are more toxic on first instar nymphs than adults while thiamethoxam has the highest toxicity. The insecticides dinotefuran and imidacloprid can effectively control the adults and first instar nymphs as well.

کلیدواژه‌ها [English]

  • greenhouse whitefly
  • Imidacloprid
  • dinotefuran
  • thiamethoxam
  • Bioassay