دوره و شماره: دوره 31، شماره 1، تابستان 1390 
12. بررسـی مقاومـت ارقـام گنـدم به شتـه‌ی برگ یـولاف،Rhopalosiphum padi (Hem.: Aphididae).

صفحه 1-12

صدیقه طاهری؛ قدیر نوری قنبلانی؛ نوذر رستگاری؛ جبرائیل رزمجو