واکنش تجمعی سن شکارگر Orius niger (Hem.: Anthocoridae)نسبت به تراکم‌های مختلف تریپس پیاز Thrips tabaci (Thys.: Thripidae) در شرایط آزمایشگاه

نویسندگان

چکیده

واکنش تجمعی سن شکارگر ((Wolff Orius niger روی لکه‌های میزبانی (patch) به‌صورت دیسک برگی گیاه خیار (قطر 5 سانتی‌متر) همراه با تراکم‌های مختلف 5، 10، 20، 30، 40 و 50 پوره‌ی سن دوم تریپس پیاز Thrips tabaci Lind. مورد آزمایش قرار گرفت و تعداد سن‌های حاضر در هر لکه‌ی میزبانی و مدت زمان توقف در آن ثبت شد. مقادیرشاخص µ طبق تجزیه و تحلیل رگرسیون غیرخطی Hassell & May در تراکم‌های شکارگر 1، 2، 4، 8، 16 و 32 بزرگ‌تر از صفر بود که بیانگر تمایل شکارگر به حضور در لکه‌های با تراکم بیشتر طعمه است. ‌درصد زمان صرف‌شده‌ی شکارگر در لکه‌های میزبانی با تراکم‌های مختلف تریپس پیاز نشان داد که سن شکارگر O. niger زمان بیشتری را به لکه‌های با تراکم بالاتر طعمه اختصاص می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Aggregation response of Orius niger (Hem.: Anthocoridae) to different densities of Thrips tabaci (Thys.: Thripidae) under laboratory conditions

نویسندگان [English]

  • J. Hajizadeh
  • A. Sahragard
  • V. Baniameri
  • F. Salehi
چکیده [English]

Aggregation response of the predatory bug Orius niger (Wolff) at different densities (5, 10, 20, 30, 40 and 50) of the second instar nymphs of Thrips tabaci Lind. was examined on a cucumber leaf disc as a patch. The number of predatory bugs and their allocated time per patch was recorded. The index (µ), in Hassell & May, at all densities of the predator (1, 2, 4, 8, 16 and 32) appeared greater than zero and, was indicative of its tendency to aggregate in the patches where a higher density of prey occurred. The percentage time spent by the predatory bug at different patch densities of T. tabaci showed that it allocated more time in patches with higher densities of prey.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aggregation response
  • Onion thrips
  • Orius niger