تغییرات جمعیت کنه‌ی شکارگر (Neoseiulus barkeri (Acari: Phytoseiidae و طعمه‌ی آن، کنه‌ی (Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae، در مزارع خیار شهرستان خرم‌آباد

نویسندگان

چکیده

تغییرات جمعیت و نوع الگوی توزیع فضایی کنه‌ی شکارگر Neoseiulus barkeri Hughes و طعمه‌ی آن، کنه‌ی Tetranychus urticae Koch، در مزارع خیار منطقه‌ی سراب چنگایی در غرب شهرستان خرم‌آباد در سال‌های 1387 و 1388 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی تغییرات کنه‌ی شکارگر و طعمه‌ی آن نشان داد که میانگین تراکم جمعیت کنه‌ها در سال 1387 بیش‌تر از سال 1388 بود. در سال 1387 اوج جمعیت کنه‌ی تارتن دولکه‌ای در دهه‌ی اول مرداد ماه و اوج جمعیت کنه‌ی N. barkeri دهه‌ی اول شهریور ماه بود. در سال 1388 جمعیت ‌هر دو گونه در اواخر مرداد ماه و اوایل شهریور ماه دارای بیش‌ترین فراوانی بود. بررسی عکس‌العمل کنه‌ی شکارگر N. barkeri نسبت به تراکم جمعیت کنه‌ی آفت که با تعیین همبستگی بین میانگین تراکم جمعیت کنه‌ی آفت و کنه‌ی شکارگر تعیین شد نشان داد که همبستگی مثبت بین آن‌ها وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که کنه‌ی شکارگر N. barkeri به‌صورت ماده‌ی بارور و به‌صورت غیراجباری داخل خاک زمستان‌گذرانی می‌کند. برای تعیین الگوی توزیع فضایی کنه‌ی شکارگر و طعمه‌ی آن از روش رگرسیونی تیلور استفاده شد و این الگو برای هر دو گونه از نوع تجمعی به‌دست آمد. تعیین ارتباط تغییرات جمعیت و الگوی توزیع فضایی یک آفت و شکارگر آن می‌تواند در طراحی و اجرای برنامه‌های کنترل تلفیقی با آن آفت مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Population fluctuation of Neoseiulus barkeri (Acari: Phytoseiidae) and its prey, Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae), in cucumber fields of Khorramabad, Iran

نویسندگان [English]

  • Sh. Jafari
  • Y. Fathipour
  • F. Bahirai
چکیده [English]

Population density and spatial distribution of Neoseiulus barkeri Hughes and its prey, Tetranychus urticae Koch, in cucumber fields of Sarab-e Chengaei region in west of the city of Khorramabad, Lorestan province, were studied in 2008-2009. The population densities of both species in the first year was higher than the second year. The population densities for T. urticae and N. barkeri reached their peaks in late July and late August 2008, respectively. In 2009, the population peaks for both species occurred in late August. The reaction of N. barkeri to different population densities of its prey, with linear regression, was described as density independent. It was also found that mated females of N. barkeri overwintered in soil. The Taylor's power law regression method was used for finding the spatial pattern of the predator and prey, which was aggregated for both species. The correlation between the population fluctuation and spatial distribution pattern of the pest and its predator can effectively help to improve the strategy for a successful IPM program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial distribution pattern
  • population density
  • cucumber
  • Neoseiulus barkeri
  • Tetranychus urticae