دوره و شماره: دوره 33، شماره 1، بهار 1392 
5. زیست‌شناسی و دموگرافی زنبور پارازیتویید (Trissolcus basalis (Hym.: Scelionidae روی تخم دو میزبان مختلف

صفحه 69-85

مریم فروزان؛ محمدحسین صفرعلیزاده؛ جلال شیرازی؛ سید علی صفوی؛ محمد رضایی مراداعلی


10. اولین گزارش شته‌ی (Cinara pini (Hem.: Lachnidae از ایران

صفحه 93-94

امیرحسین ناظمی؛ غلامحسین مروج؛ جواد کریمی