کارآیی فرمولاسیون نانوکپسول اسانس بذر زنیان، Carum copticum، روی رفتار تغذیه‌ای شب‌پره‌ی پشت الماسی، (Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae

نویسندگان

چکیده

به‌منظور افزایش کارآیی و تأثیر طولانی‌تر اسانس‌ها، استفاده از کپسوله کردن اسانس در ابعاد نانو و میکرو می‌تواند راه حل مؤثری باشد. در این مطالعه، تأثیر ضدتغذیه‌ای فرمولاسیون جدید نانوکپسول اسانس استخراج‌‌شده از بذر زنیان، Carum copticum
C. B. Clarke، روی لارو شب‌پره‌ی پشت‌الماسی، Plutella xylostella (L.)، مورد بررسی قرار گرفت. جهت تعیین شاخص‌های تغذیه‌ای لارو شب‌پره‌ی مذکور تحت تأثیر فرمولاسیون اسانس زنیان، به‌طور روزانه وزن غذای خورده‌شده، افزایش وزن لاروی و وزن فضولات تولید‌شده، به‌مدت سه روز ثبت شد. آزمایش در شرایط دمایی 1‌ ± ‌27 درجه‌ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5‌ ± ‌65 درصد و دوره‌ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام شد. نتایج نشان داد که فرمولاسیون نانوکپسول اسانس زنیان به‌طور معنی‌داری نرخ مصرف نسبی غذا، نرخ رشد نسبی، بازده تبدیل غذای خورده‌شده و بازده تبدیل غذای هضم‌شده را کاهش داده است. همچنین، شاخص تقریبی هضم‌شوندگی در مقایسه با شاهد به‌طور معنی‌داری پس از گذشت سه روز تغذیه کاهش یافت، درحالی‌که شاخص بازدارندگی تغذیه‏ای در مقایسه با شاهد معنی‌دار نشد. نتایج به‌دست آمده حاکی از آن است که فرمولاسیون نانوکپسول موجب رهاسازی کنترل‌شده و تدریجی اسانس شده و اثرات سمیت تغذیه‌ای اسانس را به‌طور مؤثری افزایش داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of nanoencapsulated formulation of essential oil from Carum copticum seeds on feeding behavior of Plutella xylostella (Lep.: Plutellidae)

نویسندگان [English]

  • M. Jamal
  • S. Moharramipour
  • M. Zandi
  • M. Negahban
چکیده [English]

In order to increase the efficiency of essential oils, the use of formulations with controlled release of the oil encapsulated in micro- and nano-scales would be the best option. In this research, the antifeedant activity of nanoencapsulated essential oil of Carum copticum C. B. Clarke was investigated on Plutella xylostella (L.) larvae. To determine the nutritional indices of the larvae affected by the formulated essential oil, weight of ingested food, larval biomass and weight of feces produced were recorded daily for three days. The experiments were conducted at 27 ± 1°C, 65 ± 5% RH and photoperiod of 16: 8 h light: dark. Results indicated a significant decrease in nutritional indices such as relative consumption rate, relative growth rate, efficacy of conversion of ingested food and efficacy of conversion of digested food as concentration of the oil increased. Moreover, digestibility was decreased significantly, 72 h after feeding. However, feeding deterrence index was not significantly increased as compared with control. The finding led to a conclusion that nanoencapsulated oil has potential to control release of the essential oils and increase in post-ingestive toxicity of the insect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plutella xylostella
  • Carum copticum
  • Nanoencapsulation
  • plant essential oil
  • nutritional indices