تصحیح \"گزارش زنبور پارازیتوئید (Diadegma anurum (Hym.: Ichneumonidae از ایران\"


عنوان مقاله [English]

Amendment to "report of the parasitoid wasp, Diadegma anurum (Hym.: Ichneumonidae), from Iran"

نویسندگان [English]

  • J. Karimzadeh
  • G. Broad
چکیده [English]

The previous record of Diadegma anurum (Thomson) as a parasitoid of diamondback moth, Plutella xylostella (L.) (Lep.: Plutellidae), from Iran has just been a misidentification of Diadegma semiclausum (Hellen).