تأثیر دو میزبان گیاهی بر واکنش تابعی حشرات کامل سن( Orius albidipennis (Hem.: Anthocoridae نسبت به تراکم‌های مختلف لارو سن دوم تریپس پیاز، (Thrips tabaci (Thys.: Thripidae

نویسندگان

1 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده‌ی کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، اهواز

چکیده

تریپس پیاز، Thrips tabaci Lindeman، از مهم‌ترین آفات سبزی و صیفی و گیاهان زینتی در تمام نقاط دنیا می‌باشد. واکنش تابعی سن شکارگر Orius albidipennis Reuter نسبت به تراکم‌های مختلف لارو سن دوم تریپس پیاز، مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش‌هایی به‌منظور بررسی اثر دو میزبان گیاهی (خیار و لوبیا) روی واکنش تابعی و پارامترهای آن (‌قدرت جستجو و زمان دست‌یابی) در حشرات کامل سن ماده نسبت به تغذیه از لارو سن دوم تریپس پیاز، در شرایط آزمایشگاهی انجام شد. برای انجام آزمایش واکنش تابعی، از تراکم‌های 2، 5، 10، 20، 30 و 40 استفاده شد. این آزمایش روی گیاهچه‌های خیار و لوبیا که در گلدان‌های کوچک به قطر 4 و ارتفاع 7 سانتی‌متر کاشته شده بودند، انجام شد. به هر سن ماده‌ی دارای دو روز عمر اجازه داده شد که به مدت 24 ساعت از هر کدام از تراکم‌های تریپس تغذیه کند. بعد از این مدت، سن‌ها خارج شده و تعداد تریپس‌های تغذیه‌شده شمارش شدند. هر تراکم 10 بار تکرار شد. آزمایش در دمای 29-25 درجه‌ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 60 درصد و دوره‌ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی انجام شد. نتیجه‌ی رگرسیون لجیستیک، نوع دوم واکنش تابعی را روی هر دو میزبان گیاهی نشان داد و با مدل راجرز به‌خوبی مطابقت داشتند. نوع واکنش تابعی تحت تأثیر میزبان‌های گیاهی قرار نگرفت. قدرت جستجو (a)، ‌زمان دست‌یابی (Th) و حداکثر نرخ شکارگری برآورد‌شده روی گیاهچه‌‌ی خیار به‌ترتیب 013/0 ± 073/0، 12/0 ± 67/1 و 37/14 و روی گیاهچه‌ی لوبیا به‌ترتیب 02/0 ± 095/0، 11/0 ± 51/1 و 89/15 بودند. اگرچه اختلاف معنی‌داری بین پارامترهای تخمینی شکارگر روی دو گیاهچه وجود نداشت اما دامنه‌ی دمایی وسیع هم می‌تواند در این مورد تأثیرگذار باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of two host plants on the functional response of adult Orius albidipennis (Hem.: Anthocoridae) to different densities of the second instar larvae of Thrips tabaci (Thys.: Thripidae)

نویسندگان [English]

  • M. S. Mosadegh 1
  • P. Shishehbor 1
  • E. Soleimannejadian 1
  • F. Kocheili 1
  • Gh. Kajbaf Vala 2
چکیده [English]

Thrips tabaci Lindeman, is one of the most important pests of vegetables and ornamental plants across the world. The functional response of Orius albidipennis Reuter was studied in relation to different densities of second instar larvae of T. tabaci. Laboratory experiments were conducted to evaluate the effect of two different host plants (cucumber and bean plantlets) on the functional response and its parameters (attack rate and handling time) using different densities of 2, 5, 10, 20, 30 and 40 thrips. The cucumber and bean plantlets, in relatively small pots with a diameter of 4 cm and 7 cm high were supplied to the predators to feed on the thrips in a 24-hour-period. Each density was repeated 10 times. The experiment was carried out at 25-29°C, 60 ± 5% R.H. and photoperiod of 16: 8 L: D hours. The logistic regression suggested a type II functional response on two host plants. The Roger’s random predator equation was compatible with the results. The type of functional response was not affected by the host plants. Attack rate (a), handling time (Th) and maximum predation of O. albidipennis were 0.073 ± 0.013, 1.67 ± 0.12 and 14.37 on the cucumber and 0.095 ± 0.02, 1.51 ± 0.11 and 15.89 on the bean plantlets, respectively. There was no significant difference among estimated parameters in both plantlets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Orius albidipennis
  • Thrips tabaci
  • Functional response
  • cucumber
  • Bean