دوره و شماره: دوره 33، شماره 3، پاییز 1392 
10. اولین گزارش گونه‌ی (Distoleon nuristanus (Neuroptera: Myrmeleontidae از ایران

صفحه 83-83

ابوالفضل حاجی‌اسمعیلیان؛ محسن مفیدی نیستانک؛ ابراهیم ابراهیمی


11. گزارش جدید (Metaphycus bogdanovikatkovi (Hym.: Encyrtidae برای فون حشرات ایران

صفحه 85-86

سلمی سید ابراهیمی؛ جورج جاپوشویلی؛ عباس محمدی خرم‌آبادی؛ شهرام حسامی


12. گزارش جدید خانواده‌ی (Eulohmanniidae (Acari: Sarcoptiformes: Oribatida از ایران

صفحه 79-80

مصطفی میرزایی؛ محمدعلی اکرمی؛ کریم حداد ایرانی نژاد