جداسازی و شناسایی باکتری‌های هم‌زیست در دستگاه گوارش موریانه‌ی (Anacanthotermes vagans (Isoptera: Hodotermitidae

نویسندگان

1 گروه پاتوبیولوژی، دانشکده‌ی دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

2 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده‌ی کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

چکیده

موریانه‌ها یکی از مهم‌ترین حشرات خاک‌زی هستند که می‌توانند مواد لیگنوسلولزی را به کمک جامعه‌ی میکروبی هم‌زیست در لوله‌ی گوارش خود تجزیه کنند. بنابراین، موریانه‌ها با کاهش و تجزیه‌ی مواد چوبی نقش عمده‌ای در اکوسیستم خاکی ایفا می‌کنند. در این تحقیق، به‌منظور جداسازی باکتری‌های تجزیه‌کننده‌ی لیگنین از موریانه‌ی Anacanthotermes vagans (Hagen)، از محیط‌های کشت جامد و مایع محتوی کاه گندم و لیگنین اسید هیدروکلریدریک، و برای باکتری‌های تجزیه‌کننده‌ی سلولز از محیط‌های مایع محتوی کاغذ صافی، آگار- ‌سلولز و آگار سلولز- ‌رنگ کنگو قرمز استفاده شد. در آزمایش‌های مختلف، 16 گونه‌ی باکتریایی استخراج و مطالعات متعدد بیوشیمیایی برای تمامی این گونه‌ها انجام گرفت. از میان گونه‌های متعدد باکتری‌های تجزیه‌کننده‌ی لیگنین، جنس‌های Enterobacter و Klebsiella ‌دارای بیش‌ترین میزان رشد در محیط‌های انتخابی بودند. باکتری‌های lentus Staphylococcus و subtilis Bacillus از محیط‌های کشت محتوی سلولز جداسازی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Isolation and identification of gut symbiotic bacteria of the termite Anacanthotermes vagans (Isoptera: Hodotermitidae)

نویسندگان [English]

  • D. Gharibi 1
  • B. Habibpour 2
  • M. Jalali 2
چکیده [English]

Termites play a major role in reducing and decomposing woody materials within terrestrial ecosystems by degrading lingo-cellulosic materials with the help of the microbial community of their guts. We isolated the lignin-degrading bacteria from Anacanthotermes vagans (Hagen) using liquid and solid media containing wheat straw and lignin hydrochloric acid. Cellulose-degrading bacteria were also isolated using liquid medium containing filter paper, agar-cellulose and Congo red agar-cellulose. By conducting various experiments, 16 bacterial species were isolated and subjected to different biochemical tests for comparing their growth rates. The genera Enterobacter and Klebsiella showed the highest growth rate among the rest species of isolated lignin-degrading bacteria. The species Staphylococcus lentus and Bacillus subtilis were isolated from the media containing cellulose.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anacanthotermes vagans
  • LIGNIN
  • CELLULOSE
  • Bacteria
  • TERMITE
  • Iran