تأثیر طعمه‌های مختلف بر فعالیت آنزیم‌های گوارشی سن (Andrallus spinidens (Hem.: Pentatomidae

نویسندگان

1 آزمایشگاه کنترل بیولوژیک آمل، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور، آمل

2 گروه گیاهپزشکی، دانشکده‌ی علوم کشاورزی، دانشگاه گیلان، رشت، صندوق پستی 1314-41635

چکیده

واکنش آنزیم‌های گوارشی پوره‌های سن Andrallus spinidens Fabricius تغذیه‌شده با طعمه‌های مختلف شامل لاروهای کرم ساقه‌خوار نواری برنج، Chilo suppressalis Walker، شب‌پره‌ی موم‌خوار، Galleria melonella (L.)، شب‌پره‌ی هندی،
Plodia interpunctella (Hübner)، و بید آرد، Ephestia kuehniella Zeller، برای یافتن مناسب‌ترین طعمه جهت پرورش انبوه این سن بررسی شد. پوره‌ها از سن دوم تا 24 ساعت پس از ظهور پوره‌های سن پنجم روی طعمه‌های مختلف تغذیه شدند. بیش‌ترین وزن پوره‌ها در پوره‌های تغذیه‌شده با کرم ساقه‌خوار نواری برنج و شب‌پره‌ی موم‌خوار به‌دست آمد. همچنین، مشخص شد که بیش‌ترین مقدار پروتئین کل در پوره‌های تغذیه‌شده با شب‌پره‌ی موم‌خوار وجود دارد. فعالیت کربوهیدرازهایی مثل آلفا-آمیلاز، آلفا- و بتا-گلوکوزیداز در پوره‌های تغذیه‌شده با کرم ساقه‌خوار نواری برنج و بید آرد بیش‌تر از بقیه بود. بیش‌ترین فعالیت تری‌آسیل‌گلیسرول‌لیپاز در پوره‌های تغذیه‌شده با شب‌پره‌ی موم‌خوار مشاهده شد که در ژل الکتروفورز نیز نواحی بسیار مشخصی در مقایسه با سایر پوره‌ها را نشان می‌داد. فعالیت پروتئازی کل در دو اسیدیته‌ی مختلف نشان‌دهنده‌ی بیش‌ترین فعالیت در پوره‌های تغذیه‌شده با شب‌پره‌ی موم‌خوار برای اسیدیته‌ی 8 و بید آرد برای اسیدیته‌ی 6 بود. بیش‌ترین فعالیت سرین پروتئینازها، سیستئین پروتئینازها و دو اگزوپپتیداز در پوره‌های تغذیه‌شده با شب‌پره‌ی موم‌خوار و بید آرد مشاهده شد. ارتباط بین فعالیت آنزیم‌های گوارشی سن A. spinidens و ترکیب غذایی طعمه‌ها می‌تواند نشان‌دهنده‌ی طبیعت سازگار پروفایل آنزیمی باشد. این نتایج می‌تواند در یافتن طعمه‌های مناسب جهت کنترل موفق آفات و تولید انبوه عوامل کنترل بیولوژیک مناسب باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different prey regimes on activities of digestive enzymes in Andrallus spinidens (Hem.: Pentatomidae)

نویسندگان [English]

  • H. Hoda 1
  • R. Hosseini 2
  • A. Zibaee 2
  • S. Sorkhabi-Abdolmaleki 2
چکیده [English]

The responses of digestive enzymes of the midgut of Andrallus spinidens Fabricius nymphs, toward feeding on Chilo suppressalis Walker, Galleria melonella (L.), Plodia interpunctella (Hübner) and Ephestia kuehniella Zeller were analyzed to find the most satisfactory species for a mass rearing program. The nymphs were fed from 2nd instar until 24 hours after the emergence of the 5th instar. The highest weight gain was recorded in the nymphs that fed on C. suppressalis and G. melonella, and the highest amount of total protein found in the nymphs feeding on G. mellonella. Carbohydrase activities including α-amylase, α- and β-glucosidase were the highest in the nymphs that were fed on C. suppressalis and E. kuhniella. The highest TAG-lipase activity occurred in the nymphs feeding on G. mellonella and the related gel electrophoresis showed distinctive zones in comparison with the rest. General proteolytic was performed at two pH values and the highest activity recorded in G. melonella (pH 8) and E. kuehniella (pH 6). The highest activities of serine proteinases, cysteine proteinases and two exopeptidases were found in the nymphs fed on G. mellonella and E. kuehniella. Correlation between digestive enzyme activities in A. spinidens and nutritional composition of their feeds may reflect the adaptive nature of the enzymatic profile. These findings can efficiently help to find the most suitable species for an efficient control program and successful mass rearing of the biocontrol agent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Andrallus spinidens
  • Digestive enzymes
  • different preys