بررسی تحمل سرما و تغییرات نقطه‌ی انجماد در حشرات کامل زمستان‌گذران سرخرطومی یونجه، (Hypera postica (Col.: Curculionidae

نویسندگان

گروه حشره شناسی کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس، صندوق پستی 336-14115، تهران.

چکیده

سرخرطومی یونجه، Hypera postica Gyllenhal.، آفت کلیدی یونجه است که به‌طور گسترده‌ای در مناطق یونجه‌کاری ایران پراکنش دارد. حشرات کامل سرخرطومی یونجه به‌تدریج از اوایل پاییز وارد مزرعه می‌شوند و جمعیت حشرات ‌وارد شده به مزرعه در طول پاییز و زمستان رو به افزایش است. به‌علت تأثیر عوامل محیطی مانند دمای محیط بر بقای حشرات، در این پژوهش تغییرات نقطه‌ی انجماد و سرماسختی حشرات مورد بررسی قرار گرفت. حشرات کامل زمستان‌گذران‌ ماهانه از مزارع یونجه‌ی کرج طی فصول پاییز و زمستان 1390 جمع‌آوری شدند. نقطه‌ی انجماد و بقای آن‌ها در دماهای زیر صفر از 5- تا 13- درجه‌ی سلسیوس به‌مدت 210 دقیقه بررسی شد. میانگین نقطه‌ی انجماد آن‌ها از 68/0 ± 4/14- درجه‌ی سلسیوس در مهر ماه تا 80/0 ± ‌8/8- درجه‌ی سلسیوس در اسفند ماه در نوسان بود. میانگین نقطه‌ی انجماد حشرات کامل در طول ماه‌های پاییز (4/13-) به‌طور معنی‌داری پایین‌تر از ماه‌های زمستان (6/8-) بود. حشرات کامل دمای 5- درجه‌ی سلسیوس را در تمام ماه‌ها تحمل کردند. میزان مرگ و میر حشرات کامل با افزایش شدت سرما افزایش یافت. درصد مرگ و میر حشرات تیمارشده در دمای 11- درجه‌ی سلسیوس، به 89 درصد در آبان و آذر، و 100 درصد در دی و بهمن ماه رسید. میزان LT50 حداقل‌ 6/8- و حداکثر 7/5- درجه‌ی سلسیوس بود. نتایج نشان داد که حشرات کامل نمی‌توانند در دماهایی پایین‌تر از نقطه‌ی انجماد زنده بمانند. بررسی‌های دقیق‌تر مشخص کرد درصورتی‌که میزان شدت سرما به نزدیک نقطه‌ی انجماد حشرات کامل برسد، حدود 80 درصد از جمعیت تلف خواهند شد. بنابراین، چنانچه دمای محیط به محدوده‌ی نقطه‌ی انجماد حشره برسد، تلفات قابل توجهی در جمعیت حشرات کامل سرخرطومی یونجه ایجاد خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cold tolerance and supercooling capacity in overwintering adults of the alfalfa weevil, Hypera postica (Col.: Curculionidae)

نویسندگان [English]

  • S. Moharramipour
  • M. Saeidi
چکیده [English]

Alfalfa weevil, Hypera postica Gyllenhal, is a key pest of alfalfa and widely distributed in alfalfa fields of Iran. In early autumn, the first adults of H. postica arrive in the fields where they steadily increase their populations during autumn and following winter. To evaluate the impact environmental factors including temperature on the survival of the weevils, this study was conducted to measure the levels of variability in supercooling point and cold hardiness in the weevils. Overwintering adults were collected monthly from alfalfa fields on the outskirts of Karaj during the autumn 2011and winter 2012. The supercooling points and survivorship were studied at sub-zero temperatures from -5 to -13 ºC for 210 minutes. The average supercooling point ranged from -14.4 ± 0.68 in October to -8.8 ± 0.80 in March. Mean supercooling points for H. postica adults were significantly lower in autumn (-13.4 ºC) comparing winter (-8.6 ºC). Insects survived after being exposed to -5 ºC in all months. The mortality of the adults increased with cold intensity. The percent mortality for adults treated at -11 ºC was approximately 89% in November and December and reached 100% in January and February. The range of LT50 values varied from -5.7 ºC (highest) to -8.6 ºC (lowest). Results showed that adults could not withstand the temperatures below the supercooling point. It is found that the cold intensity around supercooling point could cause 80% mortality. It can be concluded that as the ambient temperature in the field approaches the supercooling point, it tends to be detrimental on H. postica population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • supercooling point
  • Alfalfa weevil
  • Hypera postica
  • Cold hardiness
  • diapause
  • overwintering