گزارش جدید (Metaphycus bogdanovikatkovi (Hym.: Encyrtidae برای فون حشرات ایران

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، شیراز

2 مرکز تحقیقات حشره‌شناسی و مبارزه‌ی بیولوژیک، دانشگاه ایالتی ایلیا، تفلیس، گرجستان

3 دانشگاه شیراز،‌ دانشکده‌ی کشاورزی و منابع طبیعی داراب، بخش تولیدات گیاهی، داراب

4 دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، گروه گیاه‌پزشکی، شیراز


عنوان مقاله [English]

Metaphycus bogdanovikatkovi (Hym.: Encyrtidae), a new record for the Iranian fauna

نویسندگان [English]

  • S. Seyedebrahimi 1
  • G. Japoshvili 2
  • A. Mohammadi Khoramabadi 3
  • Sh. Hesami 4
چکیده [English]

Metaphycus bogdanovikatkovi Myartseva is recorded here for the first time from Iran. This species is reared on Rhizopulvinaria sp. (Hem.: Coccidae) on wild almond shrubs in Darab region, Fars province of Iran.