شاخص‌های تغذیه‌ای و فعالیت پروتئولیتیک و آمیلولیتیک گوارشی (Ephestia kuehniella (Lep.: Pyralidae: واکنش به آرد نه رقم گندم

نویسندگان

چکیده

تخم‌ها و لارو‌های شب‌پره مدیترانه‌ای آرد، Ephestia kuehniella (Zell.)، به‌طور وسیعی در برنامه‌های کنترل بیولوژیک به‌منظور پروش پارازیتویید‌ها و شکار‌گر‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این تحقیق، واکنش‌های تغذیه‌ای، فعالیت پروتئولیتیک و آمیلولیتیک گوارشی لارو‌های سن پنجم همراه با برخی پارامتر‌های زیستی E. kuehniella روی آرد نه رقم گندم تحت شرایط آزمایشگاهی بررسی شدند. طولانی‌ترین دوره‌ی لاروی سن پنجم روی ارقام Back cross Roshan و Sepahan و کوتاه‌ترین آن روی رقم Tajan بود. بیش‌ترین باروری روزانه و کل روی رقم N-86-7 مشاهده شد. لارو‌های سن پنجم پرورش‌یافته روی رقم Pishtaz بیش‌ترین کارایی تبدیل غذای خورده‌شده را دارا بودند. بیش‌ترین فعالیت پروتئولیتیک کل روی رقم N-86-7 و کم‌ترین آن روی رقم N-80-19 بود. همچنین، بیش‌ترین و کم‌ترین فعالیت آمیلولیتیک گوارشی به‌ترتیب روی ارقام Kuhdasht و Khoshki line 9 بود. براساس نتایج به‌دست آمده، Pishtaz و N-86-7 ارقام مناسبی برای پرورش آزمایشگاهی E. kuehniella به‌عنوان میزبان جایگزین برای استفاده در تولید انبوه دشمنان طبیعی بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nutritional indices, and proteolytic and digestive amylolytic activities of Ephestia kuehniella (Lep.: Pyralidae): response to flour of nine wheat cultivars

نویسندگان [English]

  • A. Abdi
  • B. Naseri
  • S. A. A. Fathi
چکیده [English]

The eggs and larvae of the Mediterranean flour moth, Ephestia kuehniella (Zell.) are widely used to rear parasitoids and predators for biological control programs. In this study, nutritional responses, proteolytic and digestive amylolytic activities of the fifth instar larvae as well as some biological parameters of E. kuehniella were studied on flour of nine wheat cultivars under laboratory conditions. The longest larval period of the fifth instar was on the cultivars Back cross Roshan and Sepahan and the shortest was on cultivar Tajan. The highest daily and total fecundity was observed on N-86-7. The fifth larval instar reared on Pishtaz showed the highest efficiency of conversion of ingested food. The highest general proteolytic activity was determined on the cultivar N-86-7 and the lowest was on N-80-19. Maximum and minimum digestive amylolytic activity was determined on the cultivars Kuhdasht and Khoshki line 9, respectively. According to the results obtained, Pishtaz and N-86-7 were the most suitable cultivars for laboratory rearing of E. kuehniella as the alternative host to use in the mass production of natural enemies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ephestia kuehniella
  • nutritional responses
  • proteolytic activity
  • amylolytic activity
  • wheat cultivars