اولین گزارش سه گونه زنبور پارازیتوئید از شپشک‌های گیاهی ایران

نویسندگان

1 گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده‌ی علوم زراعی، پژوهشکده ژنتیک و زیست‌فن‌آوری کشاورزی طبرستان، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.

2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران.

چکیده

طی بررسی فون زنبورهای پارازیتوئید شپشک­های گیاهی استان مازندران (شمال ایران) دو گونه از خانواده Encyrtidae و یک گونه از خانواده Aphelinidae (طی سال­های 1390- 1392) جمع­آوری شدند. یک گونه زنبور پارازیتوئید از شپشک سپردار Chionaspis salicis بر روی درخت بید Salix acmophylla در اردیبهشت ماه سال 1391از شهر آمل جمع­آوری شد. این زنبور به نام Adelencyrtus brachycaudae Xu & Shi, 1999 شناسایی شد. گونه دیگر روی شپشک Planococcus citri بر روی گیاه میزبان نارنجCitrus aurantum L.  در اردیبهشت سال 1391 از شهرستان جویبار جمع­آوری شد. این زنبور پارازیتوئید به نام Clausenia purpurea Ishii, 1933 شناسایی شد. این زنبورهای پارازیتوئید متعلق به خانواده Encyrtidae می­باشند. همچنین زنبور پارازیتوئیدCoccophagus yoshidae Nakayama, 1921 از شپشک Coccus hesperidum بر روی گیاه شمشادEuonymus fortune در شهریور ماه سال1391از شهر ساری جمع­آوری گردید. این گونه زنبور پارازیتوئید به خانوادهAphelinidae  تعلق دارد. تمام گونه­های مذکور توسط دکتر  Zhi Hong Xuاز چین شناسایی شدند. این زنبورهای پارازیتوئید برای فون ایران جدید می­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First record of 3 species of Parasitoid wasps on Coccoidea from Iran

نویسندگان [English]

  • Z. Feli kohikheili 1
  • M. R. Damavandian 1
  • H. Barimani varandi 2
  • H. Barari 2
1 Entomology Department of Plant Protection, Genetic and Agricultural Biotechnology of Tabarestan (GABIT), Sari Agricultural Science and Natural Resources University, Box: 578, Iran.
2 Agricultural and natural research center of Sari, Iran.
چکیده [English]

During faun survey on parasitoids wasps of Coccoidea in Mazandaran province (north of Iran) collected two species of the family Encyrtidae and one species of Aphelinidae family (2010-2013). One species collected from Chionaspis salicis on Salix acmophylla from Amool in April 2012. This parasitoid was later identified as Adelencyrtus brachycaudae Xu& Shi, 1999. The other species was collected from Planococcus citri on Citrus aurantum from Jouybar in April 2013. This parasitoid identified as Clausenia purpurea Ishii, 1933.Theses parasitoid wasps belonging to Encyrtidae. Also Coccophagus yoshidae Nakayama, 1921 collected from Coccus hesperidum on Euonymus fortune from Sari in September 2013. This parasitoid wasp belonging to Aphelinidae. All of these parasitoid wasps identified by Dr. Zhi Hong Xu from China. These parasitoid wasps are new for Iranian fauna.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parasitoid wasp
  • Mazandaran
  • Iran

Abd-Rabou, S., Ghahari, H., Myartseva, S. N. and Ruiz-Cancino, E. (2013) Iranian Aphelinidae (Hymenoptera: Chalcidoidea). Journal of Entomology and Zoology Studies, 1 (4): 116-140.

Damavandian, M. R. (2012) Integerated pest management with Citrus pest in Mazandaran, Promotional-Technical publication of Genetics and Agricultural Biotechnology Tabarestan Institute, 53 pp. (in Persian).

Damavandian, M. R. (2007) Panonychuscitri Control without usage of acaricide pollutant environment. Environmentology Journal. Tehran University. (42): 83-88. (in Persian).

Fallahzadeh, M. and Japoshvili, G. (2010) Checklist of Iranian Encyrtids (Hymenoptera: Chalcidoidea) with descriptions of new species. Journal of Insect Science. Tucson, 10 (68): 1-24.

Fallahzadeh, M. and Japoshvili, G. (2013) Corrections to the list of Encyrtidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) from Iran. J. Entomol. Res. Soc, 15 (2): 117-121.

Goulet, H. and Huber, J. T. (1993) Hymenoptera of the world: An identification guide to families. Research Branch, Agriculture Canada, Ottawa, Canada, 668 pp.

Hayat, M. (1998) Aphelinidae of India (Hymenoptera: Chalcidoidea) Taxonomic Revision. Gainesville, Florida, USA, 13. 416 pp.

Noyes J. S. (2014) Universal Chalcidoidea Database. The Natural History Museum. [on-Line]. Avalible on the http://www.nhm. Ac. Uk/entomology/chalcidoids.

Noyes, J. S. (1980) A review of the genera of Neotropical Encyrtidae (Hymenoptera: Chalcidoidea). Bull. Br. Mus. Nat. Hist. (Ent.) 41 (3): 107-253.

Prinsloo, G. L. (1980) An illustrated guide to the families of African Chalcidoidea (Insect: Hymenoptera). Department of Agriculture and Fisheries No, 395.66 pp.

Yoshimoto, C. M. (1984) The Families and Subfamilies of Canadian Chalcidoid Wasps Hymenoptera: Chalcidoidea. Otawa, Canada, 149 pp.

Zhang, Y. and Shi, Z. (2010) The species of Adelencyrtus Ashmead and Epitetracnemus Girault (Hymenoptera: Encyrtidae) from China. ZOOTAXA, 2605: 1-26.