تنوع زیستی کنه‌های خاکزی میان استیگمایان (Acari: Mesostigmata) در فضای سبز بوستان پلیس تهران

نویسندگان

1 دانشجو / دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز

3 استاد یار موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

4 استاد یار دانشگاه آزاد اسلامی، یزد

چکیده

کنه­‌ها به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین گروه از رده عنکبوت ­مانندها در سراسر جهان پراکنده‌اند که شامل 456 خانواده و بیش از 56000 گونه توصیف‌شده می‌باشند. برای بررسی فون کنه‌های میان استیگمایان در بوستان پلیس، طی فصول مختلف سال 1392 از نقاط مختلف این بوستان به‌صورت هفتگی و منظم از خاک نمونه‌برداری انجام شد. برای بررسی تنوع کنه‌های میان استیگمایان منطقه موردمطالعه بر اساس موقعیت جغرافیایی، شیب زمین و پوشش گیاهی به وسعت 52 هکتار به 7 بخش تفکیک و هر بخش نیز به 5 قسمت تقسیم شد. منطقه موردمطالعه بوستان جنگلی به وسعت 52 هکتار واقع در شمال شرقی شهر تهران می‌باشد. در طی مدت یک سال نمونه‌برداری در بوستان پلیس 80 گونه از کنه‌های میان استیگمایان به ترتیب در 20 خانواده و 43 جنس جمع‌آوری شد. تنوع گونه‌ای در نواحی 1 تا 7 و کل منطقه با استفاده از شاخص‌های تنوع سیمپسون و شانون وینر، غنای گونه‌ای با استفاده از شاخص‌های منهینک و مارگالف و یکنواختی با شاخص پیت و هیل محاسبه شد. از مجموع کنه‌های جمع‌آوری‌شده جنس‌های Cheiroseius sp.، Halolaelaps sp.، Oplitis sp.، Asca sp. و گونه‌های Androlaelaps aegypticus، Pergamasus falculiger، Gamasiphis pulchellus،
Cosmolaelaps lutegiensis، Macrocheles insignitus، Euandrolaelaps karawaiewi، Lasioseius youcefi،
Proctolaelaps pygmaeus، Macrocheles peniculatus، Iphidozercon gibbus، Antennoseius masoviae،
Pergamasus crassipes،  Neogamasus cervicornis برای اولین بار از تهران و جنس Uroseius (Apinoseius) sp.  برای اولین بار از ایران گزارش می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Biodiversity of mesostigmatic soil mite fauna (Acari: Mesostigmata) of a city park located in Tehran, Iran

نویسندگان [English]

  • Shadi Maleki 1
  • Hadi Ostovan 2
  • Valiolah Baniameri 3
  • Omid Joharchi 4
1 student / Shiraz Branch, Islamic Azad University
2 Professor Shiraz Branch, Islamic Azad University
3 Assistant Professor Iranian Research Institute of plant protection
4 Assistant Professor Yazd Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

Mites are one of the largest and most diverse subclasses of Arachnida with a worldwide distribution. The order includes 456 families and more than 56,000 species.
In this study, mesostigmatic soil mite fauna was studied as indicators of biodiversity in the 52-hectare Police park of the city of Tehran, Iran. The area of the park was divided into 7 sections in terms of their vegetational and geographical properties. Soil samplings were conducted through theyear and a total of 6167 mite specimens of 80 species were collected. Species diversity was calculated using Simpsons index of diversity and Shannon-Wiener index. Species richness was estimated using Menhinicks index and Margalefs diversity index and species evenness calculation was based on Peet and Hill. 
Cheiroseius sp., Halolaelaps sp., Oplitis sp.,  Asca sp., Androlaelaps aegypticus,  Pergamasus falculiger, Gamasiphis pulchellus, Cosmolaelaps lutegiensis, Macrocheles insignitus, Euandrolaelaps karawaiewi, Lasioseius youcefi,  Proctolaelaps pygmaeus,  Macrocheles peniculatus, Iphidozercon gibbus, Antennoseius masoviae, Pergamasus crassipes and Neogamasus cervicornis are reported here from Tehran for the first time. Uroseius (Apinoseius) sp. is new to Iran.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gamasida
  • Fauna
  • Biodiversity
  • Green space
  • vegetation

Cuevas-Reyes, P., Quesada, M., Hanson, P., Dirzo, R. & Oyama, K. (2004) Diversity of gall-inducing insects in a Mexican tropical dry forest: the importance of plant species richness, life-forms, host plant age and plant density. Journal of Ecology 92, 707-716.

Gilyarov, M. S. & Bregetova, N. G. (Eds. ). (1977) Handbook for the Identifcation of Soil-inhabiting Mites, Mesostigmata. Zoological Institute of the Academy of Science, 717 pp. Leningrad [in Russian].

Kazemi, N. (2011) Mites (Acari) in the public opinion and importance of the (Mesostigmata) in agricultural ecosystems. National Conference on Conservation of Biodiversity and Indigenous, Kerman. http://www.civilica.com/Paper-BIODIVERSITY01-BIODIVERSITY01_021.html.

Kazemi, Sh. & Rajaei, A. (2013) An annotated checklist of Iranian Mesostigmata (Acari), excluding the family Phytoseiidae. Persian Journal of Acarology 2(1), 63–158.

Krantz, G. W.  (1978). A manual of acarology. 2d ed. Corvallis: Oregon State Univ. Bookstores. 509 pp.

Lindquist, E. E., Krantz, G. W. & Walter, D. E. (2009) Order Mesostigmata in: Krantz, G. W.& Walter, D. E. (Eds.). A manual of Acarology. 124-232. Texas Tech University press Texas USA.

Manu, M. (2011) The influence of some environmental factors on the species diversity of the predator mites (Acari: Mesostigmata) from natural forest ecosystems of Bucegl Massif (Romania). Travaux du Muséum National d’Histoire Naturelle «Grigore Antipa« 6 (1), 9–20.

Perez-Velazquez, D., Castano-Meneses, A., Callejas-Chavero, G. A. & Palacios-Vargas, J. (2011) Mesostigmatid mite (Acari: Mesostigmata) diversity and abundance in two sites in Pedregal de San Angel Ecological Reserve, Distrito Federal, Mexico. Zoosymposia 6, 255-259.

Sabbatini Peverieri, G., Romano, M., Pennacchio, F., Nannelli, R. & Roversi, P. F. (2011) Gamasid soil mites (Arachnida Acari) as indicators of the conservation status of forests. Redia 4, 53-58.

Salmane, I. (2003) Investigations of Gamasina mites in natural and man-affected soils in Latvia (Acari: Mesostigmata). Proceedings of the 13th International Colloquium European Invertebrate Survey 129-137 pp.

Skorupski, M., Radzikowski, R. & Ceitel, J. (2003) Mites (Acari: Mesostigmata) in experimental oak tree stands at the Siemianice forest experimental station. Acta Silvarum Colendarum Ratio ET Industria Lignaria 2 (2), 91-97.