اولین گزارش شتهTinocallis kahawaluokalani (Hem.: Aphididae) از ایران

نوع مقاله: مقاله کوتاه، فارسی

نویسنده

بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، ساری، ایران.

چکیده

در بررسی‌های انجام شده در ماه‌های اردیبهشت و خرداد 1396 در غرب استان مازندران در شهرستان‌های نشتارود، عباس‌آباد و سلمان‌شهر یک گونه شته از روی درختچه زینتی توری، Lagerstroemia spp. با جمعیت فراوان مشاهده و جمع‌آوری شد. در ابتدا با توجه به نوع گیاه میزبان و خصوصیات ظاهری شته به شناسایی آن بر اساس منابع Bodlah et al., (2013) و Mier Durante et al., (1995) اقدام و سپس توسط آقای دکتر رضوانی از موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور تأیید شد. از جنس  Tinocallisدر سراسر جهان 16 گونه معرفی شده که چهار گونه از آن‌ها از ایران جمع‌آوری و گزارش شده‌اند. این گونه‌ها شامل T. zelkovae،  T. platani
،T. saltans و T. nevskyi بوده و روی درختان خانواده Ulmaceae زندگی می‌کنند (Rezwani, 2001). در حالی‌که شته T. kahawaluokalani اختصاصی میزبان بوده و تنها روی درختچه توری فعالیت دارد
(Mizell & Knox, 1993). 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

First report of the aphid Tinocallis kahawaluokalani (Hem.: Aphididae) from Iran

نویسنده [English]

  • Moloud Gholamzadeh-Chitgar
Plant Protection Research Department, Mazandaran Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Sari, Iran.
چکیده [English]

The aphid Tinocallis kahawaluokalani is reported here for the first time from Iran. The aphid specimens were collected on Crape myrtle bushes, Lagerstroemia spp. (Lythraceae), in the west of Mazandaran province in 2017. The species identification was confirmed by Dr. Ali Rezwani from Iranian Research Institute of Plant Protection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aphid
  • Iran
  • Ornamental tree

Bodlah, I., Muhammad, N. & Tasleem, A. (2013)Morphology and natural enemies of Tinocallis kahawaluokalani (Kirkaldy) (Homoptera: Aphididae) from Punjab, Pakistan. Asian Journal of Agriculture and Biology 1, 13–16.

Mier Durante, M. P., Santiago Merino, R., Suay Cano, V. & Nieto Nafria, J. M. (1995) Tinocallis kahawaluokalani (Kirkaldy) (Homoptera: Aphididae) en la Península Ibérica sobre el árbol de Júpiter, Lagerstroemia indica. Boletin de Sanidad Vegetal Plagas 21, 349–355.

Mizell, R. F. & Knox, G. W. (1993) Susceptibility of crapemyrtle, Lagerstroemia indica L., to the crapemyrtle aphid (Homoptera: Aphididae) in north Florida. Journal of Entomological Science 28, 1–7.

Rezwani, A. (2001) Key to the aphids (Homoptera: Aphidinea) in Iran. 304 pp. Agricultural Research, Education and Extension Organization, Tehran. [In Persian].